Bộ đề số 30 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho dung dịch 1×QJÿÝPROFëDion có trong dung dịch là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 2 Cho dung dịch axit Nồng độ mol của ion là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Chọn những câu trả lời đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Giá trị FëDPÝWD[LWSKéWKXÝFYjRQ×QJÿÝ B. Giá trị SKéWKXÝFYjRE§QFK©WD[LW C. Giá trị FëDPÝWD[LWSKéWKXÝFYjRQKLËWÿÝ D. Giá trị FëDD[LWFjQJQKÓOõFD[LWFjQJ\ÃX Bài 4 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đó là: A. B. C. D. Bài 5 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Nguyên tố X có 2 electron hoá trị và nguyên tố Y có 5 electron hoá trị. Công thức của hợp chất tạo bởi X và Y có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 7 Một kim loại X có hoá trị I có tổng số các hạt proton, nơtron, electron là 34. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Rb B. Na C. K D. Li Bài 8 Cấu hình electron nào sau đây vi phạm qui tắc Hund: (1) (2) (3) (4) (5) Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 4 B. 2, 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 2, 5 Bài 9 Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố phải có những tính chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cùng số electron trong nhân B. Cùng số nơtron trong nhân C. Cùng số proton trong nhân D. Cùng số khối Bài 10 Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chức 94,5% sắt (cho hiệu suất phản ứng của quá trình chuyển hoá gang thành thép là 85%)? Chọn một đáp án dưới đây A. 5,3 tấn B. 6,1 tấn C. 6,2 tấn D. 7,2 tấn Bài 11 Để phân biệt hai dung dịch và hai chất lỏng ta có thể dùng hoá chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Quì tím C. Khí D. Phenolphtalein Bài 12 Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Quì tím C. Dung dịch D. Không xác định được. Bài 13 X và Y là hai axit hữu cơ no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 6,6g X và 6g Y tác dụng hết với kim loại K thu đựơc 2,24lít ãÿNWF;Yj<FyF{QJWKíF SKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài 14 Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học tăng dần? Chọn một đáp án dưới đây A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K Bài 15 Chọn câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Al không tác dụng với nước vì có lớp E§RYË B. Chỉ kim loại mới có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim C. Dùng giấy nhôm để gói kẹo vì nhôm dẻo và không gây độc hại cho con người. D. Al là nguyên tố lưỡng tính. Bài 16 Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tác dụng với Na kim loại. Lấy 14,6g X tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 2M thu được 1 muối và 1 ancol. Công thức cấu toạ của X là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đều đúng. Bài 17 Hãy chỉ ra nhận xét đúng trong các nhận xét sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion NKiFYßLF©X hình electron B. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion bền hơn của ion C. Hợp chất sắt (III) kém bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion NpPEÅQKkQFëDLRQ D. A và B đều đúng. Bài 18 Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch ÿ»FQJXÝLWKXÿmçFFK©W U³Q<YjGXQJGÏFK=1KÓWïWïGXQJGÏFK FKRÿÃQGmYjRGXQJGÏFK=WKXÿmçFNÃWWëD YjGXQJGÏFK= 'XQJGÏFK= FKíDQKóQJion nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu JL§VñSK§QíQJFK§\FKÍ cho ). D. A, C đều đúng. Bài 20 Dung dịch có Hằng số FëDGXQJGÏFK là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
00:00:00