Bộ đề số 29 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Một dung dịch có 0{LWUmáQJFëDGXQJGÏFKOj Chọn một đáp án dưới đây A. Kiềm B. Trung tính C. Axit D. Không xác định được Bài 2 Một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp cùng thể tích khí nitơ và khí hiđro ở Sau khi tiến hành tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về iSVX©WPßLFëD EuQKOjDWP+LËXVX©WSK§QíQJWÙQJKçSamoniac là: Chọn một đáp án dưới đây A. 10% B. 25% C. 20% D. 22% Bài 3 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau: Các chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau: Các chất đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Có thể tìm thấy liên kết ba trong phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Hai nguyên tố X và Y nằm trong cùng một hàng của bảng tuần hoàn và có thứ tự 1 và 6 electron ở lớp ngoài cùng. Nếu giữa X và Y hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử XY thuộc loại liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết ion B. Liên kết cộng hoá trị C. Liên kết cho - nhận D. Không xác định được Bài 7 Hai nguyên tử X, Y có hiệu điện tích hạt nhân là 16. Phân tử Z gồm 5 nguyên tử của 2 nguyên tố X và Y có 72 proton. Công thức phân tử của Z là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Hoà tan 2,4g oxit của một kim loại hoá trị II vào 21,9g dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxi đó là oxit nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. CuO B. CaO C. MgO D. FeO Bài 9 Có 6 dung dịch và đựng trong 6 lọ không nhãn. Hãy chọn một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Khí C. Dung dịch brom D. Không xác định được Bài 10 Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Quì tím C. Dung dịch D. Không xác định được Bài 11 X là este tạo bởi ancol đồng đẳng của ancol etylic và axit đồng đẳng của axit axetic. Thuỷ phân hoàn toàn 13,2g X cần 0,15 mol NaOH. X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Trong các dãy sau, dãy nào sắp xếp các kim loại theo chiều hoạt động hoá học giảm dần? Chọn một đáp án dưới đây A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag C. K, F, Zn, Cu, Al, Ag D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag Bài 13 Chọn câu đúng trong trường hợp sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Chất béo đều là chất rắn không tan trong nước B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ C. Dầu ăn và dầu bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố D. Chất béo là este của glixerol với axit hữu cơ Bài 14 Khi lấy 3,33g muối clorua của một kim loại chỉ có hoá trị II và lượng muối nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác nhau 1,59g. Kim loại đó là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Ba C. Ca D. Kết quả khác Bài 15 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây để nhận biết được tất cả dung dịch các chất trong dãy sau: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột Chọn một đáp án dưới đây A. và đun nóng B. Dung dịch trong C. Dung dịch ÿ»F D. Dung dịch iot Bài 16 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: và Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 17 Một gluxit X không có tinh khử, có phân tử khối là 342 đvC. Để tráng một các gương hết 10,8g Ag, người ta phải cho 8,55g X tác dụng với dung dịch HCl, rồi cho tất cả sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch trong đun nhẹ. Công thức phân tử của gluxit X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Bài 18 Khi cho một chất béo tác dụng với kiềm sẽ thu được glixerol và: Chọn một đáp án dưới đây A. Một muối cùa axit béo. B. Hai muối của axit béo. C. Ba muối của axit béo D. Một hỗn hợp muối của axit béo Bài 19 Hãy chọn phương pháp nào có thể làm sạch vết dầu ăn bám vào quần áo. Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tẩy bằng cồn B. Tẩy bằng xăng C. Giặt bằng xà phòng D. Tẩy bằng giấm Bài 20 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dầu ăn là este của glixerol B. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. C. Dầu ăn là este D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo
00:00:00