Bộ đề số 28 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho loãng dư tác dụng với 6,659g hỗn hợp 2 kim loại X và Y đều hoá trị II, người ta thu được 0,1mol khí, đồng thời khối lượng hỗn hợp giảm 6,5g. Hoà phần còn lại bằng ÿ»F QyQJQJmáLWDWK©\WKRiWUDJNKt X, Y là những kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Hg và Zn B. Cu và Zn C. Cu và Ca D. Kết quả khác. Bài 2 Bốn lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: %LÃWUµQJOÑ<W¥RNKtYßL=QKmQJNK{QJSK§QíQJYßL7;W¥R NÃWWëDYßL7&iFFK©W;<=7WURQJFiFOÑO«QOmçWOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Cơ cấu bền của khí trơ là: Chọn một đáp án dưới đây A. Cơ cấu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc phải đạt được B. Cơ cấu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng C. Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e ngoài cùng. D. Tất cả đều sai Bài 4 Một nguyên tố N có hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là Hạt nhân của N có 35 proton. Đồng vị 1 có 44 nơtron, đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố N là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 79,2 B. 78,9 C. 79,22 D. 80,5 Bài 5 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu cau đây: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân Z 2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối 3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử 4. Số proton bằng điện tích hạt nhân 5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton, nhưng khác nhau về số nơtron Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 3 B. 3, 4, 5 C. 1, 3 D. 2, 5 Bài 6 Cho 7g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra x lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 9,2g muối khan. Thể tích x là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 4,48 lít B. 3,48 lít C. 2,28 lít D. 1,28 lít Bài 7 Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết các chất (chất lỏng hoặc dung dịch trong suốt): ancol etylic, toluen, anilin, natri cacbonat, natri phenolat và natri axetat? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch NaOH B. Kim loại natri C. Dung dịch D. Phenolphtalein Bài 8 Chỉ dùng một hoá chất nào sau đay để phân biệt các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Quì tím D. Không xác định được Bài 9 Cho dung dịch axit axetat có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 20% B. 16% C. 17% D. 15% Bài 10 Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít khí (ở đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Dung dịch thu đựơc chứa những muối nào? Chọn một đáp án dưới đây A. B. và C. D. Phản ứng không tạo muối. Bài 11 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Chất béo là mỡ động vật B. Chất béo là chất nguyên chất có công thức nhất định C. Chất béo là hỗn hợp nhiều chất và không có công thức nhất định D. Chất béo là dầu thực vật Bài 12 Hoà tan hết a gam một kim loại M bằng dung dịch loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu đựơc 5a gam muối khan. M là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Al B. Ca C. Ba D. Mg Bài 13 Để trung hoà 14g chất béo X cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. 7 B. 6 C. 6,5 D. 7,5 Bài 14 Đun nóng 0,01 mol chất Y với dung dịch NaOH dư, thu được 1,34g muối của một axit hữu cơ Z và 0,92g ancol một lần ancol. Nếu cho ancol đó bay hơi thì chiếm thể tích là 0,448 lít (đktc). Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 15 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Các amin đều có tính bazơ B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn C. Anilin có tính bazơ yếu hơn D. Tất cả amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử. Bài 16 Trong dãy đồng đẳng của ancol đơn chức no khi mạch cacbon tăng, nói chung Chọn một đáp án dưới đây A. Độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng B. Độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm C. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng D. Độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm Bài 17 Dung dịch ancol etylic FyQJK­D Chọn một đáp án dưới đây A. 100 gam dung dịch có 25ml ancol etylic nguyên chất B. 100ml dung dịch có 25g ancol etylic nguyên chất C. 200ml nước có 50ml ancol etylic nguyên chất D. 200ml dung dịch có 50ml ancol etylic nguyên chất Bài 18 Đồng phân nào sau đây của NKLWiFKQmßFVÁFKRDQNHQÿ×QJSKkQ" Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol isobutylic B. 2-Metyl propan-2-ol C. 2-Metyl propan-1-ol D. Butan-2-ol Bài 19 Cho 7g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch cô cạn thu được 9,2g muối khan. Giá trị của V là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,48 lít B. 4,48 lít C. 4,84 lít D. 6,48 lít Bài 20 Khử 32g EµQJNKt&2GmV§QSK­PNKtWKXÿõkFFKRYjREuQKÿõQJQmßFY{L trong dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là: Chọn một đáp án dưới đây A. 60g B. 59g C. 61g D. 30g
00:00:00