Bộ đề số 26 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 28, 16, 6, 9, 28 B. 6, 14, 18, 12, 18, 14 C. 6, 28, 36, 12, 18, 28 D. 6, 14, 36, 12, 18, 14 Bài 2 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6, 8, 8, 4, 6, 12, 16 B. 3, 16, 8, 6, 6, 24, 16 C. 6, 28, 36, 12, 18, 28 D. 6, 16, 16, 16, 6, 38, 16 Bài 3 Nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiều PÛLSKkQWñJ×PQJX\rQWñ3KkQWñNKÕLOj ;OjPÝWWURQJQKóQJQJX\rQWÕ nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cl B. O C. N D. S Bài 4 Mệnh đề nào sau đây không đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa electron C. Lớp ngoài cùng là bền vững khi lớp s chứa tối đa electron D. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron Bài 5 Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: anđehit fomic, phenol, anilin, glixerol, amoniaxit axetic. Có thể dùng các hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên: Chọn một đáp án dưới đây A. , dung dịch brom, Na B. , dung dịch HCl C. Dung dịch D. Kết quả khác. Bài 6 Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: &yWKÇGQJKRiFK©WKR»FFiFKQjRVDX ÿk\ÿÇQK±QELÃWFiFGXQJGÏFKWUrQ" Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Quỳ tím C. Đun nóng D. Dung dịch Bài 7 Cho 6,05g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,15g muối khan. Giá trị của m là: Chọn một đáp án dưới đây A. 73g B. 53g C. 43g D. 63g Bài 8 X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch GmWKXÿmçFJNÃWWëD;FyF{QJWKíFF©XW¥R là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 9 Khử hoàn toàn 0,25 mol EµQJ 6§QSK­PKkLFKRK©SWKéYjRJGXQJGÏFK 1×QJ ÿÝ VDXNKLK©SWKéKkLQmßFOjEDRQhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 20% B. 30% C. 40% D. 50% Bài 10 Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ: Chọn một đáp án dưới đây A. Về thành phần phân tử B. Về cấu trúc phân tử C. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân D. Độ tan trong nước. Bài 11 Có hỗn hợp bột chứa 3 kim loại Al, Fe, Cu. Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong những phương pháp sau để tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Ngâm hỗn hợp bột trong dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch NaOH dư, nung, dùng khí CO, dùng khí QXQJÿLËQSKkQQyQJFK§\ B. Ngâm hỗn hợp trong dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch GmQXQJGQJNKt&2 C. Ngâm hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, phần tan dùng khí , nung, điện phân, ngâm hỗn hợp rắn còn lại trong dung dịch HCl, lọc, dùng dung dịch NaOH, nung, dùng khí CO. D. A, B, C đều đúng. Bài 12 Để tách các chất ra khỏi nhau từ hỗn hợp axit axetic và etyl axeta, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng CaO, chưng cất, dùng dung dịch FKmQJF©W B. Dùng , chưng cất, dùng dung dịch FKmQJF©W C. Dùng , dùng dung dịch D. A, B đúng. Bài 13 Đốt cháy x gam thu được 0,2 mol ÕW\JDP WKXÿmçFPRO . Cho x gam tác dụng với y gam có xúc tác là có xúc tác là đặc (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được z gam este. Hỏi z bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 7,8g B. 6,8g C. 4,4g D. 8,8g Bài 14 Hợp chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 15 Một hợp chất hữu cơ X có công thức &KR;SK§QíQJYßLGXQJGÏFK1D2+ÿXQQK½WKXÿmçF PXÕL Y, khí Z làm xanh giấy quì tím ướt. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, đun nóng được . X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B và C đúng. Bài 16 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính axit: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 17 Nhiệt phân hoàn toàn 15g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II. Toàn bộ khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào 200g dung dịch NaOH 4% được dung dịch mới (không còn NaOH) có nồng độ các chất tan là 6,63%. Kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Cu C. Ca D. Ba Bài 18 Trong 400ml dung dịch HCl có 1,46g HCl. Hỏi pH của dung dịch axit này là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 1,5 D. 1,2 Bài 19 Khi nhiệt độ tăng thêm WÕFÿÝFëDPÝWSK§QíQJWQJOrQO«Q1ÃXQKLËWÿÝJL§PWï xuống WKuWÕFÿÝFëDSK§QíQJVÁJL§POj Chọn một đáp án dưới đây A. 27 lần B. 37 lần C. 26 lần D. 28 lần Bài 20 Khi hoà tan b gam oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit 15,8% người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Vậy kim loại hoá trị II là: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca B. Ba C. Be D. Mg
00:00:00