Bộ đề số 23 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Xét các yếu tố sau đây: 1. Số proton trong nhân 2. Số electron ngoài nhân 3. Số khối A của nguyên tử hay ion. Muốn xác định số nơtron trong nhân nguyên tử, ta cần phải biết các yếu tố nào trong những yếu tố sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 1 và 2 D. 1 và 3 Đáp án là : (D) Bài 2 Khi lên men 1 lít ancol etylic thì khối lượng giấm ăn thu được là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%, Chọn một đáp án dưới đây A. 75,8g B. 78,6g C. 76,8g D. 77,8g Đáp án là : (C) Bài 3 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch sau: và Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. Dung dịch D. Không xác định được Đáp án là : (A) Bài 4 Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại M cần dùng 200ml dung dịch HCl 1,5M. Công thức hoá học của oxit kim loại là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài 5 Một thể tích hơi ancol mạch thẳng M cháy hoàn toàn cho chưa đến bốn thể tích 0»WNKiF PÝWWKÇWtFKKkL0SK§QíQJFÝQJÿmçFWÕLÿDPÝWWKÇWtFK FiFWKÇWtFKÿRãFQJÿLÅX NLËQ $QFRO0OjDQFROQjRWURQJFiFFK©WVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B, C đều đúng Đáp án là : (C) Bài 6 Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl để lấy khí 1ÃXGQJNKtQj\ÿÇNKñR[LWkim loại Y. X và Y có thể lần lượt là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Sắt và magie B. Sắt và canxi C. Đồng và sắt D. Tất cả đều sai Đáp án là : (D) Bài 7 Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Sứ là vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu. B. Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám C. Xi măng là vật liệu không kết dính D. Thuỷ tinh, sành, sứ, xi măng đều chứa một số muối silicat trong thành phần cùa chúng. Đáp án là : (D) Bài 8 Hoà tan 8,46g hỗn hợp Al và Cu trong dung dịch HCl dư 10% (so với lí thuyết), thu được 3,36 lít khí X (đo ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al và của đồng trong hỗn hợp là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 31% và 69% B. 31,91% và 68,09% C. 35% và 65% D. 39,1% và 60,9% Đáp án là : (B) Bài 9 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06g so với dung dịch &{QJWKíFSKkQWñPXÕL là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài 10 Có 5 bình mất nhãn chứa các chất lỏng: axit axetic, axit acrylic, etyl axetat, vinyl propionat, anlyl fomiat, ta có thể dùng cách nào trong các cách sau đây để nhận biết các chất lỏng trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong B. Dùng quì tím, đun nhẹ, dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch brom C. Dùng quì tím, dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong D. Tất cả đều sai Đáp án là : (A) Bài 11 Ancol N tác dụng với K dư cho một thể tích hiđro bằng thể tích hơi ancol N đã dùng. Mặt khác đốt cháy hết một thể tích hơi ancol N thu được thể tích QKÓKkQEDO«QWKÇWtFKDQFRO FiF WKÇWtFKÿRãFQJÿLÅXNLËQ $QFRO1OjDQFROQjRVDXÿk\" Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định Đáp án là : (B) Bài 12 Đốt cháy hoàn toàn 60ml ancol etylic chưa rõ độ ancol. Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào nước vôi trong có dư thu được 167g kết tủa, biết 9±\ÿÝDQFROFyJLiWUÏQjRVDX ÿk\" Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 13 Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ (trong các số cho dưới đây)? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80% Chọn một đáp án dưới đây A. 104kg B. 105kg C. 110kg D. 124kg Đáp án là : (A) Bài 14 Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch M. Cho trong vào dung dịch M và đun nhẹ thu được khối lượng bạc là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6,75g B. 6,5g C. 6,25g D. 8kg Đáp án là : (A) Bài 15 Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: glixerol, glucozơ, anilin, anbumin. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd trong dùng dd dùng dd NaOH B. Dùng dd dùng dd dùng dd iot. C. Dùng lắc và đun nhẹ, nước brom D. Dùng dd dùng dd NaOH, dùng dd Đáp án là : (C) Bài 16 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây có thể nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, etanol. Chọn một đáp án dưới đây A. đặc B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 17 Cho dung dịch ( của là ). Nồng độ ion (mol/l) của dung dịch này là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài 18 Cho các ion sau: Trong các ion trên, liên kết cho - nhận có trong các ion sau: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3), (5) B. (1), (2), (4), (5) C. (1), (2), (4), (5) D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài 19 Nguyên tố X có số thứ tự là 26, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 3, nhóm VIIA B. Chu kì 4, nhóm VIIIB C. Chu kì 4, nhóm VIIB D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài 20 Hai nguyên tố M, X thuộc cùng một chu kì, đều thuộc nhóm A. Tổng số proton của M và X bằng 28. M, X tạo được hợp chất với hiđro trong đó số nguyên tử hiđro bằng nhau và nguyên tử khối của M nhỏ hơn của X. Công thức phân tử của MX là: Chọn một đáp án dưới đây A. KF B. NaCl C. CaO D. MgS Đáp án là : (B)
00:00:00