Bộ đề số 21 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Một hỗn hợp gồm axit axetic và axit hữu cơ X có công thức 7ÍOËVÕPROWmkQJíQJFëD axit là 1 : 2. Nếu cho hỗn hợp 2 axit trên tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1M rồi cô cạn thì thu được 27,4kg hỗn hợp 2 muối khan. X là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài 2 Có dung dịch muối lẫn tạp chất &yWKÇGQJFK©WWDQQjRVDXÿk\ÿÇOjPV¥FKPXÕLQK{P: Chọn một đáp án dưới đây A. Zn B. Mg C. Al D. Đáp án là : (C) Bài 3 Người ta sản xuất ancol etylic từ tinh bột. Từ 1 tấn nguyên liệu chứa 70% tinh bột thì khối lượng ancol thu được là bao nhiêu (biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 15%)? Chọn một đáp án dưới đây A. 337,9kg B. 347,5kg C. 339,9kg D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài 4 Cho kim loại M tác dụng với dung dịch ORmQJÿÇO©\NKt NKñR[LWNLPOR¥L N (các phản ứng đều xảy ra). M và N lần lượt là những kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Đồng và sắt B. Bạc và đồng. C. Đồng và bạc. D. Sắt và đồng. Đáp án là : (D) Bài 5 Cho 5,05g hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm X tan hết trong nước. Sau phản ứng cần dùng 250ml dung dịch 0ÿÇWUXQJKRjGXQJGÏFKWKXÿmçF&KRELÃWWÍOËVÕPROFëD;Yjkali lớn hơn 1 : 4. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Rb B. Li C. Na D. Cs Đáp án là : (C) Bài 6 Để thuỷ phân hoàn toàn 8,58kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2kg NaOH, thu được 0,368kg glixerol và hỗn hợp muối của axit béo. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng có thể thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 15,69kg B. 16kg C. 17,5kg D. 19kg Đáp án là : (A) Bài 7 Để nhận biết các chất benzen, metanol, phenol, anđehit fomic, ta có thể tiến hành theo các trình tự nào sau đây? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Dùng nước brom sau đó dùng natri kim loại. B. Dùng natri kim loại, sau đó dùng dung dịch thuốc tím. C. Dùng , dùng nước brom sau đó dùng Na kim loại. D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (A) Bài 8 Để phân biệt 4 mẫu kim loại là Mg, Zn, Fe, Cr người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. loãng B. dd NaOH C. dd NaOH loãng D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài 9 Một dung dịch chứa 2 cation và và 2 anion và . Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan. x và y có giá trị là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,2 và 0,3 B. 0,15 và 0,3 C. 0,2 và 0,35 D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài 10 Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí YjKkLQmßFYßLWÍOËVÕPRO VÕPRO EµQJ 3ROLPHWUrQWKXÝFSROLPHQjRWURQJFiFSROLPHVDX Chọn một đáp án dưới đây A. Poli (vinylclorua) B. Polietilen C. Tinh bột D. Protein Đáp án là : (B) Bài 11 Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức mạch hở với ÿ»Fã WKXÿmçFKÛQKçSeste. Đốt cháy hoàn toàn một trong số các ete đó thấy tỉ lệ Công thức cấu tạo của ete đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài 12 Chất X có công thức phân tử ;OjPP©WPjXGXQJGÏFKEURPYjWiFGéQJYßL1DJL§LSKyQJKLÿUR &{QJWKíFSKkQWñFëD;Oj Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài 13 Hãy chọn những ý đúng: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Các chất tham gia phản ứng là những chất dễ tan. B. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ của chúng. C. Tạo thành ít nhất một chất điện li yếu, hoặc chất ít tan (chất kết tủa hoặc chất khí) D. Các chất tham gia phản ứng là chất điện li mạnh. Đáp án là : (B) Bài 14 Muối nào thích hợp cho cả ba loại liên kết: liên kết ion, liên kết cộng hoá trị và liên kết cho - nhận? Chọn một đáp án dưới đây A. I B. II C. I và II D. Không muối nào Đáp án là : (B) Bài 15 Cho 3 nguyên tố: với n = 3 là lớp electrong ngoài cùng của X, Y, Z. Câu trả lời nào sau đây là sai: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết giữa Z và X là liên kết cộng hoá trị. B. Liên kết giữa Z và X là liên kết ion. C. Liên kết giữa Z và Y là liên kết cộng hoá trị có cực. D. X và Y là kim loại, Z là phi kim. Đáp án là : (A) Bài 16 Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần kích thước nguyên tử? Chọn một đáp án dưới đây A. H < K < Li < As < Cs B. H < Li < K < As < Cs C. H < Li < As < K < Cs D. H < As < Li < K < Cs Đáp án là : (B) Bài 17 Nguyên tố N có Z = 27, vị trí của nguyên tố N trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 4, nhóm IA B. Chu kì 4, nhóm IIA C. Chu kì 3, nhóm IA D. Tất cả đều sai Đáp án là : (D) Bài 18 Nguyên tố X có Z = 29, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 4, nhóm IB B. Chu kì 3, nhóm IA C. Chu kì 4, nhóm IA D. Chu kì 3, nhóm IB Đáp án là : (A) Bài 19 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na và Cl B. Fe và P C. Al và Cl D. Fe và Cl Đáp án là : (C) Bài 20 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Có thể coi hạt nhân nguyên tử hiđro là một proton. B. Hạt nhân nguyên tử NK{QJFKíDQkWURQ C. Nguyên tử FyWÙQJVÕK¥WPDQJÿLËQQKLÅXKkQVÕK¥WNK{QJPDQJÿLËQOj D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (D)
00:00:00