Bộ đề số 20 - 19 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho 16 lít ancol etylic lên men để điều chế axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 92%. . Thể tích axit axetic điều chế được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1500ml B. 1650ml C. 1536ml D. 1635ml Bài 2 Để tách rời nhôm ra khỏi hỗn hợp có lẫn Cu, Ag, Fe ta có dùng cách nào trong các cách sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd loãng, NaOH dư, lọc, thổi QKLËWSKkQÿLËQSKkQQyQJFK§\ B. Dùng dd NaOH, lọc, thổi QKLËWSKkQÿLËQSKkQQyQJFK§\ C. Dùng dd HCl, lọc, dd NaOH dư, lọc, thổi QKLËWSKkQÿLËQSKkQQyQJFK§\ D. Tất cả đều đúng. Bài 3 Để phân biệt các dung dịch: QJmáLWDFyWKÇGQJKRiFK©WQjR WURQJQKóQJKRiFK©WVDX Chọn một đáp án dưới đây A. dd hoặc dd B. Giấy quỳ tím C. Không dùng thêm hoá chất nào khác D. Tất cả đều đúng. Bài 4 Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y ta thu được 3,36 lít khí ÿNWF YjJ . X và Y có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 5 Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24lít khí ÿNWF YjJ . Y có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Bài 6 Khi đốt cháy một loại gluxit người ta thu được khối lượng và theo tỉ lệ 33 : 88. Công thức phân tử của gluxit là một trong các chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 7 Muốn điều chế 100 lít ancol vang WKuF«QOrQPHQPÝWOmçQJJOXFR]k chứa trong nước quả nho là bao nhiêu ? ( , hiệu suất phản ứng lên men là 95%) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 14,39 lít B. 15 lít C. 14,5 lít D. Kết quả khác Bài 9 Một hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy 21,4g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch FyGm WKXÿmçFPÝWNÃWWëDFyNKÕLOmçQJEµQJNKÕLOmçQJKÛQKçSWUrQ/R¥LEÓNÃWWëDU×L WKrPWïWïGXQJGÏFK YjRFKRÿÃQNKLSK§QíQJNÃWWK~FWKuSK§LGQJOtWGXQJGÏFK 1,5M. Công thức phân tử của 2 amin trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai Bài 10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu được . Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 11 Có các hợp chất dưới đây đựng trong 5 lọ mất nhãn: etanal, glucozơ, etanol, saccarozơ, glixerol. Dựa vào các quan sát thí nghiệm sau đây, hãy ấn định các chữ cái đung cho các lọ. a) Chỉ các hợp chất A, C và D cho màu xanh lam khi cho YjRGXQJGÏFKQmßFFëDPÛLFK©WãQKLËW ÿÝWKmáQJ b) Chỉ các hợp chất C và E cho kết tủa đỏ gạch khi cho YjRGXQJGÏFKQmßFFëDPÛLFK©WNKLÿXQ nóng. c) Hợp chất A cũng cho kết tủa gạch sau khi thuỷ phân trong ORmQJYjÿXQQyQJYßL . Các hợp chất A, B, C, D, E là những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 12 Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng VLQKUDFKRTXDGXQJGÏFK GmWKXÿmçFJNÃWWëD%LÃWKLËXVX©WPÛLJLDLÿR¥QOrQPHQOj.KÕLOmçQJPSK§LGQJOj bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 949,2g B. 945g C. 950,5g D. 1000g Bài 13 Cho phản ứng sau: Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi: Chọn một đáp án dưới đây A. Tăng áp suất B. Tăng nhiệt độ C. Giảm nhiệt độ D. A và C đúng Bài 14 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau: (loãng) Các chất là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 15 Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các muối KF, KCl, KBr, KI. Để nhận biết các muối trên, ta có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây: A. Nước, khí YjGXQJGÏFK B. Nước, brom và dung dịch C. Nước và dung dịch ÿ»F D. Tất cả đều sai Bài 15 Hãy xác định các chất tạo thành sau phản ứng của các phản ứng sau: Các chất là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 16 Cho 6,9g một kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với nước, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với CuO đun nóng. Sau phản ứng thu được 9,6g đồng kim loại. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. Li C. K D. Rb Bài 17 Cho các nguyên tố có cấu hình electron của các nguyên tố sau: Các nguyên tố là kim loại nằm trong các tập hợp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. X, Y, T B. X, Y C. Z, T D. Y, Z, T Bài 18 Cho 416g dung dịch WiFGéQJYïDÿëYßLGXQJGÏFKFKíDJPXÕL sunfat kim loại X. Sau khi lọc bỏ kết tủa thu được 800ml dung dịch 0,2M của muối clorua kim loại X. Công thức phân tử muối sunfat của kim loại X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Cho hỗn hợp gồm ancol n-butylic và phenol (lỏng), bằng thí nghiệm nào sau đây có thể tách 2 chất ra khỏi nhau: Chọn một đáp án dưới đây A. Cho tác dụng với dung dịch NaOH, chiết, sục khí B. Cho tác dụng với natri, chiết, sục khí C. Cho tác dụng với dung dịch brom, chiết. D. Không xác định được.
00:00:00