Bộ đề số 18 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho m gam hỗn hợp X gồm và lắc vào nước cho phản ứng hoàn toàn thu được 200ml dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 37,8% và 62,2% B. 37% và 63% C. 35,8% và 64,5% D. Kết quả khác. Bài 2 Để nhận biết dung dịch các chất riêng biệt: glucozơ, benzen, ancol etylic, glixerol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch trong , dùng , dùng Na kim loại. B. Dùng dung dịch GQJQmßFEU{PGQJ1DNLPOR¥L C. Dùng Na kim loại, dùng YjÿXQQyQJ D. Dùng và đun nóng, dùng nước brom. Bài 3 Đối với phản ứng este hoá, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng? (1) Nhiệt độ (2) Bản chất các chất phản ứng (3) Nồng độ các chất phản ứng (4) Chất xúc tác Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (1) (3) (4) D. (1) (2) (3) (4) Bài 4 Trong phản ứng este hoá giữa ancol và một axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi ta: Chọn một đáp án dưới đây A. Cho ancol dư hay axit hữu cơ dư. B. Giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ. C. Dùng chất hút nước hay tách nước. Chưng cất ngay để tách este. D. Cả 2 biện pháp A, C Bài 5 Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g và 12,6g hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và ôxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Để nhận biết dung dịch các chất , anbumin, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng , dùng đặc. B. Dùng phenolphtalein, dùng , dùng đặc. C. Dùng nước brom, dùng ÿ»FGQJTXuWtP D. Dùng nước brom, dùng ÿ»FGQJTXuWtP Bài 7 Khi clo hoá PVC ta thu được một loại polime clorin chứ 66,7% clo. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích WURQJSKkQWñ39&" Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Bài 8 Tử aminoaxit có công thức có thể tạo ra bao nhiêu loại hợp chất cao phân tử khác nhau ? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 2 C. 4 D. Không xác định được. Bài 9 Một hợp chất hữu cơ X có cấu tạo mạch thẳng, thành phần chỉ gồm C, H, O. Biết rằng trong X tỉ lệ số nguyên tử H và O là 2 : 1 và tỉ khối hơi của X so với hiđro là 36. Công thức cấu tạo có thể có của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Bài 10 Cho m gam hỗn hợp 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 15g hỗn hợp 2 muối khan. Công thức phân tử của 2 axit đó là: A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Bài 11 Có 5 lọ mất nhãn chứa 5 dung dịch sau: axit fomic, axit axetic, axit acrylic, ancol etylic, etanal. Bằng cách nào sau đây có thể nhận biết được 5 dung dịch trên (tiến hành theo trình tự)? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng quì tím, dùng natri kim loại, dùng dung dịch B. Dùng quì tím, dùng nước brom, dùng dung dịch , dùng Na kim loại. C. Dùng dung dịch GQJQmßFEURPGQJ1DNLPOR¥L D. Dùng quì tím, dùng dung dịch GQJ1DNLPOR¥L Bài 12 Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672ml (đo ở đktc). Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic ( ) thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả sử hiệu suất este hoá là 100% Chọn một đáp án dưới đây A. 6,54g B. 7,24g C. 6,24g D. 6,4g Bài 13 Cho 10,4g hỗn hợp hai ancol đơn chức M và N tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít ÿNWF  0»WNKiFNKLÿÕWFKi\KRjQWRjQJKÛQKçSWUrQWKXÿmçFJ và 10,8g . M và N là công thức phân tử nào? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai. Bài 14 Cho các phân tử và ion: 6ÕOLrQNÃW YjOLrQNÃW WURQJFiFKçSFK©WYjion trên là: A. 1 liên kết YjOLrQNÃW B. 1 liên kết YjOLrQNÃW C. 1 liên kết YjOLrQNÃWFKR- nhận. D. liên kết OLrQNÃW YjOLrQNÃWFKR- nhận. Bài 15 Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: A. Ô 23, chu kì4, nhóm VB B. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB C. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB D. Tất cả đều sai Bài 16 Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử . Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 4, nhóm IB B. Chu kì 3, nhóm IA C. Chu kì 4, nhóm IA D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài 17 Phân tử FyWÙQJVÕK¥Wproton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của X là 16. Công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 18 Hãy chọn câu trả lời đúng. Các obitan trong 1 phân lớp là: 1. Cùng sự định hướng trong không gian. 2. Khác nhau về sự định hướng trong không gian. 3. Có cùng mức năng lượng. 4. Khác nhau về mức năng lượng. 5. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số lẻ. 6. Số obitan trong các phân lớp s, p, d, f tương ứng là các số chẵn. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 3, 5, 6 B. 2, 3, 4, 6 C. 3, 5, 6 D. 2, 3, 5 Bài 19 12,9g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. Công thức cấu tạo của este là công thức nào sau đây? A. B. C. D. A và B đúng. Bài 20 Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được một muối có khối lượng bằng khối lượng este. Công thức cấu tạo este đó là: A. B. HCOOC=CH C. D.
00:00:00