Bộ đề số 17 - 19 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cần điều chế 10,08 lít ÿNWF Wï)HYjGXQJGÏFK+&OKR»FGXQJGÏFK ORmQJ&KÑQaxit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn? Chọn một đáp án dưới đây A. HCl B. C. Hai axit có số mol bằng nhau D. Không xác định được vì không cho biết khối lượng sắt. Bài 2 Khi cho lên men 0,5 lít ancol etylic thì khối lượng axit chứa trong giấm ăn là bao nhiêu? Giả sử hiệu suất lên men giấm là 100%. Chọn một đáp án dưới đây A. 0,417g B. 41,7g C. 40,7g D. 83,4g Bài 3 Muốn tổng hợp 120kg poli (metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%. Chọn một đáp án dưới đây A. 170kg và 80kg B. 171kg và 82kg C. 65kg và 40kg D. Tất cả đều sai Bài 4 Khi đốt cháy một lít hiđrocacbon X cần 6V khí và tạo 4V khí 1ÃXWUQJKçSFiFÿ×QJSKkQFëDKçS FK©W;WKuW¥REDRQKLrXSROLPH" Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Bài 5 Cho 20g hỗn hợp 3 amin đơn chức, no, đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl 1M vừa đủ, sau đó cô cạn dung dịch thu được 31,68g hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo thứ tự khối lượng mol phân tử tăng dần với số mol có tỉ lệ 1 : 10 : 5 thì 3 amin trên có công thức phân tử là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử FiFÿ×QJSKkQFyPÝWP¥FKFDFERQOjÿ×QJSKkQQjR VDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. hoặc B. C. D. Tất cả đều đúng Bài 7 X và Y là hai đồng phân, phân tử gồm C, H, O, mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức và đều phản ứng với xút. Lấy 12,9g hỗn hợp M của X và Y cho tác dụng vừa đủ với 75ml dung dịch NaOH nồng độ 2 mol/l. Công thức phân tử của X và Y là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Trong một nhà máy ancol, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol, biết hiệu suất quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 500kg B. 5051kg C. 6000kg D. 5031kg Bài 9 Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì khối lượng glucozơ sẽ thu được bao nhiêu (trong các số cho dưới đây), biết hiệu suất phản ứng là 70%? Chọn một đáp án dưới đây A. 160,5kg B. 150,64kg C. 155,55kg D. 165,6kg Bài 10 Cho 31g hỗn hợp 2 phenol X và Y liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M. X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Bài 11 Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với ÿ»Fã WKXÿmçFJQmßFYjJKÛQ KçSHWHELÃWHWHWKXÿmçFFyVÕPROEµQJQKDXYjSK§QíQJ[§\UDKRjQWRjQ+DLDQFROFyF{QJWKíFSKkQWñ là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 12 Cho phản ứng: 6DXPÝWWKáLJLDQQ×QJÿÝFiFFK©WQKmVDX 1×QJÿÝEDQÿ«XFëD và lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2,5M và 4,5M B. 3,5M và 2,5M C. 1,5M và 3,5M D. 3,5M và 4,5M Bài 13 Một học sinh làm thí nghiệm cho Zn tác dụng với HCl. Nếu muốn đo tốc độ phản ứng một cách nhanh nhất thì chọn trường hợp nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cứ mỗi năm phút, lấy 5ml mẫu dung dịch OjPED\KkLP¯XGXQJGÏFKQj\YjÿRNKÕLOmçQJNÁP clorua hiện diện trong mỗi mẫu. B. Cứ mỗi năm phút, lấy kẽm ra khỏi hỗn hợp đem cân xem có bao nhiêu kẽm đã tan ra. C. Đặt bình phản ứng lên một cái cân và ghi lại khối lượng của chúng cứ mỗi ba mươi giây. D. Dẫn khí hiđro vào trong bong bóng, ghi lại thể tích của nó cứ mỗi hai phút. Bài 14 Cho các nguyên tố và độ âm điện của chúng: O (3,44); Na (0,93); K (0,82); Al (1,61); S (2,5); N (3,04) Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên tố này là dãy nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. K, Na, S, Al B. K, Na, Al, S, N C. K, Na, Al, N, S D. Cả ba dãy đều sai Bài 15 Cấu hình electron của ion là cấu hình electron nguyên tử nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 16 Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm B giống nhau vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Cấu tạo vỏ electron giống nhau. B. Có electron hoá trị giống nhau. C. Cấu tạo hạt nhân giống nhau. D. B và C đều đúng. Bài 17 Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng VÕK¥WPDQJÿLËQ;iFÿÏQKWrQFëD<=Oj ÿ×QJYÏ của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 32 B. 31 C. 31,76 D. 40 Bài 18 Có hỗn hợp bột kim loại Fe, Ag, Cu. Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong những phương pháp sau để tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd loãng, lọc, điện phân dd, dùng dd ÿLËQSKkQGXQJGÏFK B. Dùng dd HCl, dùng dd NaOH, nung, dùng CO, dùng dd , lọc, dùng Fe, dùng dd HCl. C. Dùng dd HCl, lọc, dùng dd NaOH, nung, dùng , dùng dd , điện phân dung dịch. D. A, B, C đúng. Bài 19 Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1 : 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít khí ãÿNWF YjFK©WU³Q.KÕLOmçQJFK©WU³QOjJLiWUÏQjRVDXÿk\" Chọn một đáp án dưới đây A. 5,6g B. 5,5g C. 5,4g D. 10,8g
00:00:00