Bộ đề số 11 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ no thu được 11,2 lít ÿNWF QÃXWUXQJKRj PROKÛQKçSaxit trên cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Bài 2 Để trung hoà 8,3g hỗn hợp 2 axit đơn chức X, Y cần dùng 150g dung dịch NaOH 4%. Mặt khác cũng cho khối lượng trên tác dụng với lượng dư dung dịch trong cho 21,6g bạc. X và Y có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Một hợp chất hữu cơ X mạch thẳng có công thức phân tử là ;WiFGéQJYßL NLÅPW¥RWKjQKNKtOjP[DQKTXuWtP­PP»WNKiF;WiFGéQJYßLGXQJGÏFKD[LW tạo thành amin bậc I. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng Bài 4 Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng hết với 40ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115g muối khan. X có công thức cấu tạo nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Hai đồng phân X, Y là chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có công thức đơn giản nhất là .KLFKRJPÛLFK©WWiFGéQJYßLGXQJGÏFK1D2+GmWKXÿmçFPXÕL natri lần lượt có khối lượng 8,2g và 9,4g. Công thức cấu tạo của X và Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 M là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là PRO0WiFGéQJYïD ÿëYßLGXQJGÏFK1D2+VDXNKLF{ cạn thu được 144g muối khan. Công thức cấu tạo của M là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Bài 7 Có 3 ống nghiệm đựng và Dùng phương pháp thực nghiệm nào sau đây để nhận biết các chất trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Cho từng khí lội qua dung dịch GmGQJÿ«XTXHÿyPFzQWjQÿÓ B. Cho từng khí lội qua dung dịch GQJÿ«XTXHÿyPFzQWjQÿÓ C. Cho hoa hồng vào các khí, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ. D. B và C đúng Bài 8 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 4, 6, 9, 4, 4 B. 1, 7, 2, 3, 1, 7 C. 1, 28, 4, 2, 3, 28 D. 3, 28, 4, 6, 9, 28 Bài 9 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3, (nx - 2y), 2x, (2nx - y), (nx - y) B. 6, (2nx - y), x, (nx - y), (3nx - y) C. 2, (3nx - y), 2x, (2nx - 2y), (2nx – 2y) D. 3, (4nx - 2y), 3x, (nx - 2y), (2nx - y) Bài 10 Khi xét các nguyên tố thuộc nhóm VIIA của bảng tuần hoàn theo chiều nguyên tử khối tăng dần, chúng Chọn một đáp án dưới đây A. có độ âm điện tăng dần B. có điểm nóng chảy giảm dần C. tạo ion càng nhỏ dần D. càng kém hoạt động hoá học dần Bài 11 Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9,17,35. Hãy cho biết các nguyên tố đó là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Chọn một đáp án dưới đây A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Vừa kim loại, vừa phi kim Bài 12 Một phi kim Y là chất khí (đktc) ở dạng đơn chất có số oxi hoá dương cao nhất bằng VÕ R[LKRikPWK©SQK©W WtQKWKHRWUÏVÕWX\ËWÿÕL <OjFK©WNKtQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 13 Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Nguyên tố X có hiệu nguyên tử là: A. 23 B. 21 C. 25 D. 26 Bài 14 Đồng có hai đồng vị là và nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54 và % các đồng vị là: Chọn một đáp án dưới đây A. 73% và 27% B. 27% và 73% C. 65% và 63% D. 63% và 65% Bài 15 Anion cation đều có cấu hình electron Nguyên tố X, M là nguyên tố nào sau đây: A. Đều là kim loại B. Đều là phi kim C. Một kim loại, một phi kim D. Đều là nguyên tố lưỡng tính Bài 16 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là: A. 27 B. 26 C. 28 D. Kết quả khác Bài 17 Nhận biết các dung dịch muối: và ta có thể dùng hoá chất nào trong các hoá chất sau đây? A. Dùng dd B. Dùng dd và dd NaOH C. Dùng dd D. Dùng dd NaOH Bài 18 Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong các phương pháp sau để phân biệt 3 lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO, WLÃQKjQKWKHRWUuQKWõ " Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH B. Dùng dd HCl loãng, dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH C. Dùng dd loãng, dùng dd NaOH, dùng dd HCl D. Dùng dd dùng dd HCl, dùng dd NaOH Bài 19 Cho 12,4g hỗn hợp gồm một kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 27,75g muối khan. Kim loại kiềm thổ là kim loại nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Ba B. Mg C. Ca D. Sr Bài 20 Khi lấy 3,33g muối cloru của kim loại có hoá trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác 1,59g. Kim loại đó là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Cu C. Ba D. Ca
00:00:00