Bộ đề số 10 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Thông thường nước mía chứa 13% saccarozơ. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì lượng saccarozơ thu được là (biết hiệu suất tinh chế đạt 80%): Chọn một đáp án dưới đây A. 104kg B. 110kg C. 105kg D. 114kg Bài 2 Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4g glucozơ, biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. Khối lượng bạc bám trên tấm gương là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6,156g B. 6,35g C. 6,25g D. Kết quả khác. Bài 3 Một hợp chất X có công thức ;FySK§QíQJYßLGXQJGÏFKbrom, X tác dụng với dd NaOH và HCl. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai. Bài 4 Để tách riêng hỗn hợp lỏng QJmáLWDFyWKÇWLÃQKjQKWKHRWUuQK WõQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd NaOH, lắc nhẹ, chiết, dùng dd HCl, chiết, dùng dd NaOH, khí B. Dùng dd HCl, lắc, chiết, khí C. Dùng dd NaOH, lắc, chiết, khí D. Dùng nước, lắc nhẹ, dùng dd NaOH, khí Bài 5 M là một aminoaxit chứa 1 nhóm và 1 nhóm –COOH. Cho 1,335g M phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 1,8825g muối. M có công thức cấu tạo nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. ...(trang 109) C. ...(trang 109) D. Kết quả khác. Bài 6 Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: ULrQJELËW Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt các dung dịch trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch GXQJGÏFK B. Dùng dung dịch NaOH, dung dịch C. Dùng khí , dung dịch D. A và C đúng. Bài 7 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 14, 1, 2, 5, 7 B. 3, 14, 1, 4, 30, 14 C. 1, 18, 1, 2, 15, 7 D. 1, 9, 1, 4, 15, 7 Bài 8 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 4, 5, 2, 4 B. 4, 11, 2, 8 C. 4, 6, 2, 8 D. Đáp số khác Bài 9 Cation có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 9±\5WKXÝF Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 2, phân nhóm VIA B. Chu kì 3, phân nhóm IA C. Chu kì 4, phân nhóm IA D. Chu kì 4, phân nhóm VIA Bài 10 Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. Vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: A. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA; Nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. B. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIIA; Nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA. C. Nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IIA; Nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA. D. Kết quả khác Bài 11 Có cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là: 1ÃXV³S[ÃSWKHRFKLÅXWQJG«Qtính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng: A. Z < X < Y B. Z < Y < X C. Y < Z < X D. Kết quả khác. Bài 12 Hai nguyên tố X, Y tạo được các ion tương ứng có số electron bằng nhau. Tổng số hạt (p, n, e) trong hai ion bằng 70. Nguyên tố X, Y là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na và Ca B. Na và Fe C. Al và Na D. Ca và Cu Bài 13 Hoà tan hỗn hợp X gồm 11,2g kim loại M trong dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí ÿNWF Kim loại M là kim loại nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Al B. Ca C. Mg D. Fe Bài 14 Cho 17,40g hợp kim X gồm sắt, đồng, nhôm phản ứng hết với ORmQJGmWDÿmçFJFK©W U³QOtWNKt<ã YjDWP7KjQKSK«QSK«QWUPNKÕLOmçQJFëDV³Wÿ×QJnhôm trong hỗn hợp lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 32,18%; 35,5%; 32,32% B. 32,18%; 36,79%; 31,03% C. 33,18%; 36,79%; 30,03% D. Kết quả khác Bài 15 Cho 8 lít hỗn hợp CO và FKLÃP WKHRWKÇWtFKãÿNWF ÿLTXDGXQJGÏFKFKíDJ .KÕLOmçQJFK©WNK{QJWDQVDXSK§QíQJOjEDRQKLrX" A. 6g B. 6,2g C. 9g D. 6,5g Bài 16 Những chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. NaCl B. C. D. Bài 17 Cho một lá kẽm vào 20g dung dịch muối đồng sunfat 10%. Sau khi phản ứng kết thúc, nồng độ phần trăm của dung dịch phản ứng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 10,05% B. 11% C. 11,5% D. 12% Bài 18 Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 100ml dung dịch YßLFmáQJÿÝGzQJÿLËQ $WURQJJLk\1×QJÿÝPROOFëDGXQJGÏFK VDXNKLÿLËQSKkQOjEDRQKLrX" Chọn một đáp án dưới đây A. 0,12M B. 0,15M C. 0,5M D. 0,1M Bài 19 Có ba bình đựng ba chất ÇSKkQELËWFiFFK©WQj\WDFyWKÇ GQJPÝWKRiFK©WQjRWURQJFiFKRiFK©WVDX" Chọn một đáp án dưới đây A. nhiệt độ B. Quì tím C. D. Natri kim loại Bài 20 Một ancol no có công thức đơn giản là &{QJWKíFSKkQWñFëDDQFROOjF{QJWKíFQjRVDX ÿk\" Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai.
00:00:00