Cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 3 - VEMC (2020) do Quoc Tran Anh Le tổ chức

Vòng 2 - Vòng sơ khảo

(Đề thi chính thức)

VÒNG 2, VÒNG SƠ KHẢO

CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH LẦN 3 – VEMC (2020)

*Xin được chúc mừng 37 bạn có điểm số cao nhất vòng 1 được bước tiếp vào vòng 2. Điểm cộng vòng 1 sẽ được tính vào vòng 2.

*Tất cả các câu hỏi trong vòng 2 các bạn chỉ ghi đáp án cuối cùng vào ô giải. 

*Cấu trúc đề:

+) Câu 1-4: trắc nghiệm khách quan, 9.2 điểm/câu.

+) Câu 5-7: trắc luận, 14.4 điểm/câu, trong đó cách trình bày như sau:

*Đáp án điền trong phần trắc luận không được quá dài, dấu thập phân các bạn lưu ý sử dụng dấu "." thay vì dấu "," như Toán phổ thông.

Ví dụ: 8/10 các bạn diễn đạt thành "0.8" chứ không phải "0,8". Sai lỗi này trong bài nộp, với đáp án đúng, các bạn bị trừ 25% số điểm từ đáp án đúng.

*Lưu ý các bạn không ghi bất kì đơn vị nào vào đáp án (ví dụ: m,dm,$,hộp,...). Sai lỗi này, với đáp án đúng, các bạn bị trừ 25% số điểm từ đáp án đúng.

*Trong mỗi câu hỏi, trả lời đúng được số điểm tương ứng của câu đó, không trả lời không bị trừ điểm, trả lời sai mất 25% số điểm câu đó. Để tránh tình trạng âm, mỗi bạn sẽ bắt đầu làm bài với 20 điểm sẵn có.

*Mình sẽ lấy 12 bạn có điểm số cao nhất vào vòng 3, những bạn này được cộng 3GP. Trong đó:

+) Đối với những bạn được trên 94 điểm, các bạn sẽ được cộng 5 điểm vào vòng 3.

+) Đối với 2 bạn đứng đầu vòng 2 không nhận được giải trên: cộng 3 điểm vào vòng 3.

+) Đối với 3 bạn tiếp theo (đứng thứ 3-5): cộng 2 điểm vào vòng 3.

+) Đối với 4 bạn tiếp theo (đứng thứ 6-9): cộng 1 điểm vào vòng 3.

*Thời gian vòng 2 diễn ra: từ 12h00 ngày 4/8/2020 đến 23h59 ngày 9/8/2020 (chủ nhật, 6 ngày).

*Lưu ý những bạn không được tham dự vòng 2, có gửi bài mình cũng đánh "-1 điểm" thôi đấy!

*Số bạn đã làm bài vòng 2: 27/37.

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

From question 1 to 4, select the answer A,B,C,D,E; 9.2 points/question for a right answer, 0 point for no answer and -2.3 points for a wrong answer.

1. Richard starts counting fingers on his left hand in the order: the first is little finger, the second is ring finger, the third is middle finger, the fourth is index finger, the fifth is thumb, the six is index finger, the seventh is middle finger, the eighth is ring finger, etc. Which finger show up when he counts 2088?

(A) Little finger

(B) Ring finger

(C) Middle finger

(D) Index finger

(E) Thumb

2. Two cats, Butch and Spike, go fishing together. They catch 4 fish in 5 minutes. On the next day, cat Tom and his friend, Galore, also join to go fishing. How many minutes does it take four cats to catch 8 fish? Given that the time for 4 cats to catch fish is the same.

(A) 5

(B) 10

(C) 15

(D) 20

(E) 25

3. In a welding factory, they lathe some machine details from steel slabs. Each steel slab is used for a machine detail. From the remaining parts of three used steel slabs, they can melt them to get a new one. At least how many machine details can they make from 27 steel slabs?

(A) 27

(B) 36

(C) 39

(D) 40

(E) 41

4. At least, how many V-triomino (figure 2) need to be cut out from an 8 x 8 square sheet

of paper to make it impossible to cut off any other V-triomino shapes?

undefined

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E) 14

From question 5 to 7, write the final answer in the answer box; 14.4 points/question for a right answer, 0 point for no answer and -3.6 points for a wrong answer.

5. Three workers Charlie, Aley and Michael at different ages go to a cafeteria and order food. Given that:

- Charlie can be either the oldest or the youngest one.

- Aley is older than the one ordering chicken rice.

- The one ordering fish rice is younger than the one ordering stir-fried noodle.

- Charlie orders chicken rice or Michael orders stir-fried noodle.

Which dish does Aley order?

Answer: ..................................

6. In chess games, bishop can move diagonally with unlimited steps. Two bishops pieces can attack each other if they are on the same path (as shown in the figure). At most how many Bishop can be placed in an 8 x 8 chessboard so that no two Bishops can attack each other?

undefined

Answer: .................................

7. If 2#3 = 1; 3#4 = 5; 4#5 = 11, then what is 5#6?

Answer: .................................

--------------------------------------------------THE END------------------------------------------------