Cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 3 - VEMC (2020) do Quoc Tran Anh Le tổ chức

Vòng 1 - Vòng sơ loại

(Đề thi chính thức)

VÒNG 1 - VÒNG SƠ LOẠI, CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH LẦN 3 (VEMC 2020)

*Tất cả các câu hỏi trong vòng 1 các bạn chỉ ghi đáp án vào ô giải. Ở đầu bài làm, các bạn ghi thông tin đăng kí, bài làm nào không có phần này sẽ bị hủy kết quả:

@ Họ và tên: ……………………………. [VD: Nguyễn Văn A]

@ Lớp (năm học 2019-2020): ……………………….. [VD: 8]

*Cách trình bày: trả lời đáp án bạn chọn ngay cạnh số của câu hỏi đó (VD: 1A,2B,…) – Không chấp nhận bất cứ lỗi nào, không chấp nhận sửa đáp án sau khi thu bài.

*Với mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được số điểm tương ứng của câu hỏi đó, sai bị trừ 25% số điểm câu đó, không trả lời không bị trừ. Để tránh tình trạng âm điểm, mỗi bạn sẽ xuất phát với 20 điểm.

*Những bạn qua được vòng 1 sẽ được thưởng 2GP. Mình sẽ lấy 50% số bạn (ít nhất 36 bạn) có điểm số cao nhất vào vòng 2, trong đó:

@Đạt được điểm tuyệt đối: + 6 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 10% số bạn có điểm cao nhất: + 4 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 20% số bạn có điểm cao nhất: + 2 điểm vào vòng 2.

@Dành cho những bạn có kết quả vòng 1 thuộc 30% số bạn có điểm cao nhất: + 1 điểm vào vòng 2.

@Những bạn còn lại được vào vòng 2: Không cộng điểm vào vòng 2.

*Thời gian diễn ra: từ 10h00 ngày 25/7/2020 đến 23h59 ngày 3/8/2020.

*Chỉ tiêu hiện tại (tính đến 15h30 ngày 3/8/2020): 37 bạn có điểm số cao nhất. Thời gian còn lại trước khi đóng vòng 1: chưa đến 1 ngày.

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

------------------------------------------------------------------------------------

Questions 1 and 2: 8 marks/question for a right answer, 0 point for no answer and -2 points for a wrong answer.

1, Express “six hundredths” as decimal.

A) 600

B) 60

C) 6

D) 0.6

E) 0.06

2, Jerry the mouse doesn’t like number 1. Tom the cat has just bought a 100-page story book, numbered from 1 to 100, and leaves it on the bookshelf. However, mischievous Jerry blurs every page using digit 1 to number. How many pages of the book has Jerry blurred?

A) 20

B) 19

C) 16

D) 15

E) 11

Questions 3 and 4: 12 marks/question for a right answer, 0 points for no answer, -3 points for a wrong answer.

3, To make mossy green, they mix 3 blue bottles, 8 yellow bottles and 1 red bottle together. How many yellow bottles are needed to make 240 mossy green bottles?

A) 100

B) 80

C) 160

D) 180

E) 12

4, On asteroid Cere, there are two alien species: Zid and Zod, who have a total of 165 legs. Given that Zid has 5 legs and Zod has 17 legs. How many aliens are there on asteroid Cere?

A) 15

B) 19

C) 21

D) 35

E) Cannot be determined

Question 5 and 6: 20 marks/question for a right answer, 0 point for no answer, -5 points for a wrong answer.

5, Mrs. May has a two-plate scale balance and two weights of 2kg and 3kg. She only has a bag of 13kg salt bag. At least how many times of weighing will she need to get exactly 7kg of salt? Given that she can slowly pour salt in two scale plates.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

6, Nam sets password for his dairy by a number sequence following a pattern: 529, 361, 289, 169, 121, … What is the next term of the sequence?

A) 100

B) 81

C) 49

D) 25

E) 4

--------------------------------THE END-------------------------------

 

 

 

Danh sách làm bài và điểm