Cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 2 do Quoc Tran Anh Le tổ chức

Vòng 1 - Vòng sơ loại

(Đề thi chính thức)
VÒNG 1, VÒNG XÉT TUYỂN – CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH
* Tất cả các câu hỏi trong vòng 1 các bạn chỉ ghi đáp án vào ô giải. 
* Cách trình bày: trả lời đáp án bạn chọn ngay cạnh số của câu hỏi đó (VD: 1A,2B,…) – Không chấp nhận bất cứ lỗi nào, không chấp nhận sửa đáp án sau khi thu bài.
* Trong mỗi câu hỏi, không trả lời giữ nguyên điểm, trả lời sai mất 25% số điểm. Để tránh tình trạng âm, mỗi bạn sẽ bắt đầu làm bài với 20 điểm sẵn có.
* Những bạn qua được vòng 1 sẽ được thưởng 3GP.
Chúc các bạn làm bài thật tốt!
 
Lời nhắn (ngày 8/6/2019): Hiện tại đã có hơn 59 bạn dự thi vòng 1. Bây giờ mình sẽ lấy 50% số bạn đi tiếp. [VD: có 64 bạn làm bài -> lấy 32 bạn]
 
P/s: Với những bạn chưa đăng kí, bây giờ các bạn vẫn có thể đăng kí. Chỉ cần ghi họ tên (hoặc đường link tài khoản) và lớp ở ngay đầu bài làm. Những bạn đăng kí muộn sẽ bị trừ 5 điểm. Những bạn không đăng kí những vẫn nộp bài sẽ bị đánh liệt -1.
-------------------------------------------------------------------------------------------
From question 1 to 3: 6 marks/question for a right answer, 0 point for no answer and -1,5 points for a wrong answer. 
1) How many hours are there in ten quarters of an hour?
A.40
B. 5 and a half
C. 4
D. 3
E. 2 and a half
2) Andrew divided some apples into six equal piles. Boris divided the same number of apples into five equal piles. Boris noticed that each of his piles contains two more apples than each of Andrew's piles. How many apples does Andrew have?
A. 60
B. 65
C. 70
D. 75
E. 80
3) In a race, Lotar finished before Manfred, Victor finished after Jan, Manfred finished before Jan and Eddy finished before Victor. Who finished last of these five runners?
A. Victor
B. Manfred
C. Lotar
D. Jan
E. Eddy
From question 4 to 8: 8 marks/question for a right answer, 0 points for no answer, -2 points for a wrong answer.
4) Four-digit integer are written on each of three pieces of paper. The pieces of paper are arranged so that three of the digits are covered, as shown.
undefined
The sum of the three four-digit integers is 10126. Which are the covered digits?
A. 5,6 and 7
B. 4,5 and 7
C. 4,6 and 7
D. 4,5 and 6
E. 3,5 and 6
5) Given triangle PQS with angle (QPS) = 20° and PQ = QS. Given point R on PS so that PQ = PR = QS. What is the size of angle (RQS)?
A. 50°
B. 60°
C. 65°
D. 70°
E. 75°
6) Alan, Bella, Claire, Dora and Erik met at a party and shook hands exactly once with everyone they already knew. Alan shook hands once, Bella shook hands twice, Claire shook hands three times and Dora shook hands four times. How many times did Erik shake hands?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 0
7) Aylin wants to create a path of matches using as few matches as possible. She places each match on the piece of paper like the one shown, along one of the lines. Her path returns to the left-hand end of her original match. The numbers shown in some of the cells are equal to the number of matches around that cell. How many matches are there in this path?
undefined
A. 12
B. 14
C. 16
D. 18
E. 20
8) Natasha has many sticks of length 1. The sticks are coloured either blue,red,yellow or green. She wants to make a \(3\times3\) grid, as shown, so that each \(1\times1\) square in the grid has four sides of different colours. What is the smallest number of green sticks that she could use?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Question 9 and 10: 11 marks/question for a right answer, 0 point for no answer, -2.75 points for a wrong answer.
9) Cathie folded a square sheet of paper exactly in half twice and then cut it in the middle twice, as shown in the diagram. 
undefined
How many of the pieces that she obtains are squares?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8
10) Julio has two cylindrical candles with different heights and diameters. The first candle lasts 6 hours, while the second candle lasts 8 hours. He lit both candles at the same time and three hours later both candles were the same height. What was the ratio of their original heights?
A. 4:3
B. 8:5
C. 5:4
D. 3:5
E. 7:3
--------------------------------THE END-------------------------------
 

Danh sách làm bài và điểm