Số phách #1478

Gửi bởi Trịnh Ánh Ngọc vào 3 tháng 2 2019 lúc 10:35

1.D

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7.A