Số phách #1473

Gửi bởi Dora Doraemon vào 2 tháng 2 2019 lúc 22:09

I.

1.D

2.A

3.B

4.C

5.A

6.C

7.A

II)

1.are chuyển thành is

2.worth chuyển thành good

3.Without chuyển thành Unless

4.

5.May chuyển thành If 

6.

III)

1.

2.

3.some

4.that

5)

6)would

7)before

P/S:E ms hk lớp 7 nên ms bt chừng này :>>