Số phách #1465

Gửi bởi Hoàng Nhất Thiên vào 2 tháng 2 2019 lúc 15:56

I:

1: A

2:B

3:D

4:C

5:C

6:C

7:A

II:

1: school → the school

2: worth living → worthy living

3: to guide → guide to

4: came home → came back

5: are → be

6: Medicine → the Medicine

III:

1:energetically 

2: sign

3: many

4: other

5:then

6: will

7: to 

8: because

9: is

10: last 

IV:

1: How ling will you live?

2: Charles Dickens made himself famous in the writing world than a hundred years ago.

3: không biết làm

4: không biết làm

V: 

1: erratic

2: prison

3: irked

Ngu Anh nên bài sai nhiều lắm nên dỡ cao đánh khẽ ( kẻo t đau ) :v