Vòng 1 - Vòng sơ loại

Câu 1: (25 điểm)

1. A được mẹ tặng 2 tấm vải lụa có bề ngoài giống hệt nhau. Trong đó có một tấm vải là được dệt từ nguyên liệu kén tằm, tấm khác lại được dệt bằng tơ sen cực kì độc đáo. A muốn dùng lụa tơ sen để may áo dài, bằng cách đơn giản hãy giúp A để phân biệt 2 loại vải trên.

2. Khi nung kali clorat với xúc tác là mangan dioxit để điều chế khí oxi thì thường có lẫn phải khí clo.

a, Làm thế nào để thu được oxi nguyên chất?

b, Viết PTHH cho các phản ứng từ lúc nung kali clorat đến lúc thu được oxi tinh khiết

3. Ở nhiệt độ nào nước có thể vừa ở trạng thái rắn vừa ở trạng thái lỏng, vừa ở trạng thái lỏng vừa ở trạng thái hơi. 

4. Bóng thám không, còn được gọi là Bóng bay dự báo thời tiết, là một loại bóng bay được dùng để mang theo các dụng cụ đo thời tiết như đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió. Em hãy tính lượng magie cần dùng để điều chế đủ lượng hidro bơm vào một quả bóng thám không có dung tích 5,6m3 khi cho magie tác dụng với H2SO4

 

Câu 2: (30 điểm)

1. Cho hỗn hợp X có khối lượng 20g gồm các chất khí sau: C2H2, C3H4, C2H6 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 52,92g kết tủa. Hỏi phần trăm khối lượng của khí etan nằm trong khoảng nào ?

2. Cho các chất sau : Al4C3, K , K2O2, CaC2 tác dụng với nước thu được 4 khí X, Y, Z, T 

  1. Xác định 4 khí X, Y, Z, T 

  2. Cho 4 khí X, Y, Z, T  phản ứng với nhau từng đôi một, viết phương trình nếu có

  3. Chỉ dùng 2 chất hóa học, hãy nhận biết 4 khí trên

3. Cho các chất sau: Al, Cu, SO2, dung dịch Br2, FeSO4, Ba(OH)2, H2SO4, FeBr2, FeCl3. Trong dãy chất trên chất nào tác dụng được với nhau? Viết PTHH của các phản ứng đó

4. Cho hỗn hợp A có khối lượng 1,5g gồm 3 kim loại sau : Fe, Cu, Al

Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau :

Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,04(g) chất khí và 0,2g chất rắn.Tính khối lượng kim loại trong hỗn hợp A ?

Phần 2: Tác dụng với 400ml dung dịch B gồm: \(AgNO_3:0,08M\) và \(Cu\left(NO_3\right)_2:0,5M\) . Sau phản ứng thu được chất rắn C và dung dịch D

  1. Xác định thành phần và khối lượng các chất trong hỗn hợp chất rắn C

  2. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch D

5. Tìm CTCT của hợp chất hữu cơ no, mạch hở A chứa các nguyên tố C, H, O biết rằng:

- A không phản ứng được với Na2CO3 nhưng khi A phản ứng hết với Na thì số mol H2 sinh ra đúng bằng số mol của A phản ứng.

 

Câu 3: (25 điểm)

1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 48. Trong đó số hạt mang điện lớn hơn số hạt không mang điện là 16.

a. Tìm tên nguyên tố X?

b. Viết PTHH của chuỗi phản ứng sau

\(H_2X\rightarrow XO_2\rightarrow XO_3\rightarrow H_2XO_4.nXO_3\rightarrow H_2XO_4\rightarrow XO_2\rightarrow X\rightarrow FeX\rightarrow H_2X\)

2. Hỗn hợp X gồm các kim loại Cr, Al, Zn, Cu. Lấy 10g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl loãng, nóng, dư thu được 37,2g muối và có 0,64g chất rắn không tan. Nếu lấy 20g hỗn hợp X nhưng tác dụng hoàn toàn với khí clo thì thu được 79,94g muối. Tính phần trăm khối lượng của Cu và Cr trong hỗn hợp X

3. Cho 26,4g kim loại A (chỉ có duy nhất một hóa trị) tác dụng với 9,6g khí O2. Phản ứng xong cho thu được chất rắn B. Cho B tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy có 11,2 lít khí thoát ra. Xác định kim loại A

4. Phân tích những mệnh đề sau (đúng hay sai). Giải thích lí do:

  1. Dung dịch có môi trường trung tính luôn có pH=7

  2. Dung dịch CH3COOH 10-2M có pH=2

  3. Dung dịch HCl 10-3M có pH=3

  4. Dung dịch HCl 10-8M có pH=8

 

Câu 4: (10 điểm)

Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO có khối lượng bằng 51,42g tác dụng hoàn toàn với nước sinh ra 1,12l khí H2 ở 0oC và 2,4atm và dung dịch Y. Biết dung dịch Y tạo thành có chứa 0,24 mol NaOH. Đem sục vào dung dịch Y 0,49 mol CO2 tạo thành kết tủa Z và dung dịch M. Lọc kết tủa Z, lấy 0,24 mol HCl, đem nhỏ từ từ dung dịch M vào nó thu được V(l) khí CO2. Tìm V

 

Câu 5: (10 điểm)

1. Từ propilen viết phương trình phản ứng để tạo ra 1 - brompropan và 2 - brompropan và giải thích

(Lưu ý từ propilen tới sản phẩm cần tạo chỉ cần 1 phản ứng)

2. Viết phương trình phản ứng với dãy chuyển hóa sau (điều kiện, xúc tác đầy đủ): (Mũi tên benzen ra etilen là lỗi nhé mọi người không cần làm phản ứng đó)


 

Link file word nếu các bạn cần in ra:

https://docs.google.com/document/d/15lXHhn1y1ty1q7qjYFpkcT9JAPfJ3Glv2iVSWWX2ghQ/edit?usp=sharing

 

Bạn chưa vượt qua vòng thi trước nên không thể tiếp tục ở vòng thi này.
Loading...