Cuộc thi Hóa học do Toshiro Kiyoshi tổ chức lần thứ 2

Vòng 1

 

                                                       Đề thi thêm.
                                      (Đề gồm 2 câu; mỗi câu 50 điểm)

Câu 1: Viết các phương trình hoá học xảy ra theo sơ đồ biến hoá sau:

A----->B---->C---->D----->A
Biết A là đơn chất kim loại; B,C,C là một trong các loại hợp chất vô cơ đã học có chứa A và chúng không cùng loại.
Câu 2: Tìm các chất thích hợp để viết các phương trình hoá học theo sơ đồ biến hoá sau:
\(A-^{+X;xt}->B-^{men}->\left\{{}\begin{matrix}C_1-^{+Y_1}->D_1-^{+Z_1}->E_1-^{+T}>F\\C_2-^{+Y_2}->D_2-^{+Z_2}->E_2-^{+T}->F\end{matrix}\right.\)