Cuộc thi HChC - Season 1 do Toshiro Kiyoshi tổ chức

Vòng 2

 

Phần đề riêng: (15 điểm)

Bảng A:

Câu 1: (4 điểm) Một bạn học sinh nghịch dại không may làm đổ 3 lọ chất rắn với nhau. Biết 3 lọ đó là Al2O3; CuO và Fe2O3. Bằng trí thông minh của mình em hay giúp bạn ấy tách riêng 3 chất rắn trên ra khỏi hỗn hợp (Khối lượng chất rắn không thay đổi)

Câu 2: (5 điểm) 

Đốt cháy 31(g) photpho cùng với 44,8l khí clo. Hỗn hợp sau phản ứng đem hoà tan bằng nước rồi trung hoà bằng NaOH. Hỏi lượng NaOH tối thiểu cần để trung hoà hết dung dịch

Câu 3 (6 điểm): Người ta đem một hỗn hợp X chứa nhôm, sắt từ oxit và đồng oxit vào trong lò nung khí trơ, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Lấy hỗn hợp ra đem chia thành 2 phần không bằng nhau.

  • Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 7,2 gam; đồng thời thoát ra 0,06 mol H2

  • Phần 2: Cho vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 0,2925 mol H2; đồng thời còn lại 2,88 gam kim loại không tan.

Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là:

 

 

Bảng B: 

Câu 1: (4 điểm) Một bạn học sinh nghịch dại không may làm đổ 3 lọ chất rắn với nhau. Biết 3 lọ đó là Al(OH)3; Cu(OH)2 và Zn(OH)2. Bằng trí thông minh của mình em hay giúp bạn ấy tách riêng 3 kim loại trong 3 hợp chất trên ra khỏi hỗn hợp (Khối lượng kim loại không thay đổi) 

Câu 2: (5 điểm) 

Đốt cháy 15,5(g) photpho cùng với 22,4l khí clo. Hỗn hợp sau phản ứng đem hoà tan bằng nước rồi trung hoà bằng NaOH. Hỏi lượng NaOH tối thiểu cần để trung hoà hết dung dịch

Câu 3(6 điểm): Người ta đem một hỗn hợp X chứa nhôm, sắt từ oxit và đồng oxit vào trong lò nung khí trơ, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Lấy hỗn hợp ra đem chia thành 2 phần không bằng nhau.

  • Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 7,2 gam; đồng thời thoát ra 0,06 mol H2

  • Phần 2: Cho vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 0,2925 mol H2; đồng thời còn lại 2,88 gam kim loại không tan.

Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là bao nhiêu

 

Bảng C: 

Câu 1: (4 điểm) Một bạn học sinh nghịch dại không may làm đổ 3 lọ chất rắn với nhau. Biết 3 lọ đó là Mg(OH)2; Cu(OH)2 và Zn(OH)2. Bằng trí thông minh của mình em hay giúp bạn ấy tách riêng 3 kim loại trong 3 hợp chất trên ra khỏi hỗn hợp (Khối lượng kim loại không thay đổi) 

Câu 2: (5 điểm) 

Đốt cháy 31(g) photpho cùng với 44,8l hơi brom. Hỗn hợp sau phản ứng đem hoà tan bằng nước rồi trung hoà bằng NaOH. Hỏi lượng NaOH tối thiểu cần để trung hoà hết dung dịch

Câu 3 (6 điểm): Người ta đem một hỗn hợp X chứa nhôm, sắt từ oxit và đồng oxit vào trong lò nung khí trơ, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Lấy hỗn hợp ra đem chia thành 2 phần không bằng nhau.

  • Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 7,2 gam; đồng thời thoát ra 0,06 mol H2

  • Phần 2: Cho vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 0,2925 mol H2; đồng thời còn lại 2,88 gam kim loại không tan.

Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là bao nhiêu?