Cuộc thi HChC - Season 1 do Toshiro Kiyoshi tổ chức

Vòng 1

Bài 1 (3 điểm): Có các dung dịch bị mất nhãn sau: KCl; KHSO4; Ba(OH)2; KOH; K2CO3. Không dùng thêm thuốc thử nào khác nhận biết 5 dung dịch trên.

 

 

Bài 2 (3 điểm): Sục 11,2(l) khí Cl2 vào dung dịch có chứa 60g NaI. Hỏi sau phản ứng ta thu được bao nhiêu gam I2

 

 

Bài 3: (4 điểm)  Phân tích định tính một khoáng vật tìm thấy chất đó chứa các ion K+, Mg2+ , Cl-. Nung 11.1g mẫu trên thì thấy khối lượng giảm 4.32g. Hòa tan mẫu đã nung vào dd AgNO3 dư thì thấy tạo 17.22g kết tủa. Xác định công thức và tên chất đó.

 

Câu 4: (5 điểm)Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe2O3 trong điều kiện không có không khí. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng (đã trộn đều) thành 2 phần không bằng nhau. Phần 2 có khối lượng nhiều hơn phần 1 là 134 gam. 

- Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thấy có 16,8 lít khí H2 bay ra. 

- Hòa tan phần 2 bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thấy có 84 lít khí H2 bay ra. 

Các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%. Các khí đo ở đktc. Khối lượng Fe tạo thành trong phản ứng nhiệt nhôm là?

 

 

Câu 5: (5 điểm) Đem 43,2 gam Cu và m gam Fe(NO3)2 cho vào 3 lít dung dịch H2SO4 loãng aM khuấy đều thấy tạo ra sản phẩm khử  NO duy nhất và dung dịch X chỉ chứa 2 muối. Xác định m và a?