Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Karik-Linh

Viết các số \(\left(\dfrac{1}{9}\right)^5\),\(\left(\dfrac{1}{27}\right)^7\) dưới dạng lũy thừa cơ số \(\dfrac{1}{3}\) .

Đức Minh
24 tháng 11 lúc 20:18

\(\left(\dfrac{1}{9}\right)^5=\left[\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\right]^5=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2.5}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{10}\)

\(\left(\dfrac{1}{27}\right)^7=\left[\left(\dfrac{1}{3}\right)^3\right]^7=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{3.7}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{21}\)

Bình luận (0)
nguyễn minh lâm
24 tháng 11 lúc 20:23

\(\left[\dfrac{1}{9}\right]^5\)=\(\left[\dfrac{1}{3}^2\right]^5\) = \(\left[\dfrac{1}{3}\right]^{2+5}\)=\(\dfrac{1}{3}^7\)

Bình luận (0)
nguyễn minh lâm
24 tháng 11 lúc 20:25

\(\left[\dfrac{1}{9}\right]^7=\left[\dfrac{1}{3}^3\right]^7=\left[\dfrac{1}{3}\right]^{3+7}=\dfrac{1}{3}^{10}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)