Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Karik-Linh

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?


 


Khoá học trên OLM (olm.vn)