Bài 1: Giới hạn của dãy số

Nguyễn Hoàng Linh

Tính:

a) \(I=lim\dfrac{5^n+2^n}{3^n+4^n}\)

b) \(I=lim\dfrac{\sqrt{n^3+2n}+3n}{n+\sqrt{n^2+1}}\)

c) \(I=lim\left(\sqrt{2n^2+n}-\sqrt{n^2+2n+3}\right)\)

Yehudim
Yehudim 14 tháng 1 lúc 17:35

a/ \(I=lim\dfrac{5^n+2^n}{3^n+4^n}=lim\dfrac{1+\left(\dfrac{2}{5}\right)^n}{\left(\dfrac{3}{5}\right)^n+\left(\dfrac{4}{5}\right)^n}=\dfrac{1}{0}=+\infty\)

b/ \(I=lim\dfrac{\sqrt{n^3+2n}+3n}{n+\sqrt{n^2+1}}=lim\dfrac{\sqrt{\dfrac{n^3}{n^3}+\dfrac{2n}{n^3}}+\dfrac{3n}{n^{\dfrac{3}{2}}}}{\dfrac{n}{n^{\dfrac{3}{2}}}+\sqrt{\dfrac{n^2}{n^3}+\dfrac{1}{n^3}}}=\dfrac{1}{0}=+\infty\)

c/ \(I=lim\left[n\left(\sqrt{2+\dfrac{n}{n^2}}-\sqrt{1+\dfrac{2n}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}}\right)\right]=+\infty.\left(\sqrt{2}-1\right)=+\infty\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN