Nguyễn Huỳnh Đổng Chi

Tính hợp lý

Van Toan
4 tháng 11 lúc 20:57

\(\left(3^2\right)^2-\left[\left(-5\right)^2\right]^1+\left[\left(-2\right)^3\right]^2\\ =9^2-25+\left(-8\right)^2\\ =81-25+64\\ =56+64\\ =120\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Trân Ni
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Anh Phạm Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Nhi
Xem chi tiết
ádad
Xem chi tiết
ádad
Xem chi tiết
ádad
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)