2012 SANG

Tìm x để \(A=\dfrac{1}{2}\) biết \(A=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}\)

Character Debate
19 tháng 11 lúc 22:11

ĐKXĐ: \(x>0\)

Để \(A=\dfrac{1}{2}\) thì \(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow2\cdot\left(\sqrt{x}-2\right)=\sqrt{x}\cdot1\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}-4=\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{x}-\sqrt{x}=4\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=4\)

\(\Leftrightarrow x=16\left(tm\right)\)

Vậy \(A=\dfrac12\) khi \(x=16\).

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 22:09

ĐKXĐ: x>0

\(A=\dfrac{1}{2}\)

=>\(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}\)

=>\(2\left(\sqrt{x}-2\right)=\sqrt{x}\)

=>\(2\sqrt{x}-4-\sqrt{x}=0\)

=>\(\sqrt{x}=4\)

=>x=16(nhận)

Bình luận (0)
minh khôi
20 tháng 11 lúc 8:16

 khi �=16.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
2012 SANG
Xem chi tiết
shanyuan
Xem chi tiết
shanyuan
Xem chi tiết
Minh Bình
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Chubby Bear
Xem chi tiết
Ngọc Vũ
Xem chi tiết
Ngọc Mai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)