Yoriichi Tsugikuni

Tìm số tự nhiên x, biết: 70 ⋮ x; 84 ⋮ x và x > 8

M r . V ô D a n h
23 tháng 9 lúc 22:45

Tham khảo:

70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

Vì 70 ⋮ x, 84 ⋮ x nên x ∈ ƯC(70; 84)

Ta có: 70 = 2. 5. 7      84 = 22. 3. 7

ƯCLN(70; 84) = 2 . 7 = 14

ƯC (70; 84) = {1; 2; 7; 14}

Vì x > 8 nên x = 14

Bình luận (0)
Phong Khải
24 tháng 9 lúc 11:10

ước chung của 70 ( hay còn gọi là 70 chia hết cho số ... ) là: ... ( vì x phải lớn hơn 8 ) ; 10 ; 14 ; 35 ; 70

ước chung của 84 ( hay còn gọi là 84 chia hết cho số ... ) là: ... ( vì x phải lớn hơn 8 ) ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84

vậy x là 14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x biết: 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x,biết rằng: 

a)  x ∈  ƯC(70, 84) và x > 8 

b)  x ∈  ƯC(64, 48, 88) và x > 4 

c)  126 ⋮ x , 210 ⋮ x     v à     15 < x < 30

d)  150 ⋮ x , 84 ⋮ x , 30 ⋮ x     v à     0 < x < 16

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, x ∈ ƯC(70, 84) và x > 8

b, xƯC(64,48,88) và x > 4

c, 126 ⋮ x; 210x và 15 < x < 30

d, 150x; 84x; 30x và 0 < x < 16