Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Niki Rika

Tìm giá trị thực tham số \(m\ne0\) để \(y=mx^2-2mx-3m-2\) có GTNN=-10 trên R.


Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Đạt
Xem chi tiết
tơn nguyễn
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Thiên Yết
Xem chi tiết
vvvvvvvv
Xem chi tiết
Rimuru Tempest
Xem chi tiết
Hằng Nga Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Hằng Nga Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Min Suga
Xem chi tiết
Chee My
Xem chi tiết