Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Karik-Linh

Tìm giá trị của x và y biết rằng: |x|=\(\sqrt{5}\)và |y−2|=0
 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:30

\(\left|x\right|=\sqrt{5}\) nên \(x=\pm\sqrt{5}\)

|y-2|=0

=>y-2=0

=>y=2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)