Luyện tập tổng hợp

afterglow

 The heavy rain prevented everybody from going out.

=> Had ...............................................................................

mọi người làm và giải thích hộ em nhé có giải thích rõ ràng em sẽ tick đúng nhé

mong mọi người giúp đỡ ạ 

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
8 tháng 4 lúc 23:52

Đảo ngữ câu đk loại 3

Had it not been for + N, S would have V3/Ved....

Had it not been for the heavy rain, everybody could have gone out.

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
8 tháng 4 lúc 23:53

`=>` Had it not been for the heavy rain, everybody would have gone out.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3.

Had it not been for = If it hadn't been for = Without = But for

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN