Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Quoc Tran Anh Le

Thay ? bằng kí hiệu \( \in ,\, \notin \) thích hợp:

 

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 20:09

\(\begin{array}{l} - 7 \notin \mathbb{N};\,\,\,\,\,\,\, - 17 \in \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 38 \in Q\\\frac{4}{5} \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{4}{5} \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25 \notin \mathbb{Z};\,\,\,\,\,3,25 \in Q\end{array}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 9 lúc 20:09

\(-7\notin N;-17\in Z;-38\in Q;\dfrac{4}{5}\notin Q\)

\(\dfrac{4}{5}\in Q;0,25\notin Z;3,25\in Q\)

Bình luận (0)
Nhật Văn
19 tháng 9 lúc 20:10

a) ∉

b) ∈

c) ∈

d) ∉

e) ∈

f) ∉

h) ∈

(Theo thứ tự từ trái qua phải)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)