7I. Culture

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Look at the photos. Do you know what this art form is? Did you use to have any toy of this kind?

The pictures show tò he, which is a traditional Vietnamese art form of sculpting edible figurines made from glutinous rice powder. These figurines can be shaped into various forms such as animals, fruits, and flowers, and are often brightly colored.

I usually bought to he at the fairs near my house when I was a child.

(Các bức tranh cho thấy tò he, một loại hình nghệ thuật điêu khắc tượng nhỏ ăn được truyền thống của Việt Nam làm từ bột gạo nếp. Những bức tượng nhỏ này có thể được tạo hình thành nhiều dạng khác nhau như động vật, trái cây và hoa và thường có màu sắc rực rỡ.

Tôi thường mua tò he ở phiên chợ gần nhà khi tôi còn nhỏ.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết