Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Karik-Linh

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối của các số sau:

−3,2;2,13;−\(\sqrt{2}\);−\(\dfrac{3}{7}\)

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:31

\(\left|-\dfrac{3}{7}\right|< \left|-\sqrt{2}\right|< \left|2,13\right|< \left|-3,2\right|\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)