Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Karik-Linh

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).

a) Biết MN= 3 cm. Độ dài các cạnh EF, NF bằng bao nhiêu?

b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương


Khoá học trên OLM (olm.vn)