Bài 3. Hai đường thẳng song song

Karik-Linh

Quan sát Hình 19 và cho biết:

a) Vì sao m // n?

b) Số đo x của góc \(\widehat{ABD}\) là bao nhiêu?

Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 17:11

a, m⊥CD

n⊥CD

=>m//n

b, m//n

=>\(\widehat{ABD}=180^o-\widehat{CAB}=180^o-120^o=60^o\) (Trong cùng phía)

Bình luận (6)

Khoá học trên OLM (olm.vn)