Luyện tập tổng hợp

Komorebi
23 tháng 4 lúc 10:33

1. This cloth is made from natural fibers.

NATURE

2. If you want to take care of the environment, it's important to recycle.

CYCLE

3. In the next few years, scientists will hopefully have found a cure for malaria.

SCIENCE

4. According to the research, the epidemic started in Kuala Lumpur.

c1: Loại vải này được làm từ sợi tự nhiên.

"natural" là tính từ bổ nghĩa cho danh từ "fibers" để tạo thành một cụm danh từ

c2: Nếu bạn muốn bảo vệ môi trường, điều quan trọng là phải tái chế.

It's important to Vinf : làm việc gì là rất quan trọng

bảo vệ môi trường -> "recycle" (tái chế)

c3: Trong vài năm tới, các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra phương pháp chữa trị bệnh sốt rét.

c4: Theo nghiên cứu, đại dịch bắt đầu từ Kuala Lumpur

According to something: Dựa theo/theo cái gì

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Lan Anh

Lm hộ mk bài vt lại câu vs ạ <3
Thanks nhé!
1. Before I became here, I had lived in thailand.
=> I................................................................
2. All the other player on the field were better than Jim.
=> Jim...............................................................
3. All the visitors to Sapa fell in love with it.
=>Everyone.....................................................
4. A boy's bike was stolen. He went to the police station.
=> The boy.........................................................
5. What is your opinion of this painting?
=> What............................................................
6. He hasn't arrived yet.
=> He....................................................................
7. Mary hasn't finished her test yet.
=> Mary..................................................................
8. She hasn't met her before.
=> This is..........................................................
9. We've run out of tea.
=> There is......................................
10. Robert had not had a job 2 weeks.
=> Robert.........................................................
11. I think u should spend more time on EL.
=> If...................................................................
12. She usually stays up so late.
=> She is not.......................................................
13. No-one has lived in that house for months.
=> That house.......................................................
14. I regret spending so much money.
=> I wish...............................................................
15. You must see it to believe it.
=> It must..................................................
16. Who wrote this poem?
=> Who.......................................

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN