Review Unit 7

Nguyễn Quốc Đạt

Match the phrases (A-G) with paragraphs 1-4.

Paragraph 1: Introduce a book

Paragraph 2: Describe the setting

Paragraph 3: Describe the plot and the characters

Paragraph 4: Express your opinion and give recommendation

A I'd definitely recommend it.

B It's set in...

C What I love about the book is...

D It's called.... and is written by ...

E It tells the story of...

F The story is very....

G I really identify with the main character,...

Paragraph 1: Introduce a book

(Đoạn 1: Giới thiệu sách)

D It's called.... and is written by ...

(Nó được gọi là.... và được viết bởi...)

Paragraph 2: Describe the setting

(Đoạn 2: Tả bối cảnh)

B It's set in...

(Nó được lấy bối cảnh ở...)

Paragraph 3: Describe the plot and the characters

(Đoạn 3: Miêu tả cốt truyện và các nhân vật)

E It tells the story of...

(Nó kể câu chuyện về...)

Paragraph 4: Express your opinion and give recommendation

(Đoạn 4: Bày tỏ quan điểm và đề nghị)

A I'd definitely recommend it.

(Tôi chắc chắn muốn giới thiệu nó.)

C What I love about the book is...

(Điều tôi yêu thích ở cuốn sách là...)

F The story is very....

(Câu chuyện rất....)

G - I really identify with the main character,...

(Tôi thực sự đồng cảm với nhân vật chính,...)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết