35_Thư

lập CTHH và tính PTK của 
           Zn với CO3
           Mg với OH
           K với O
           N (I) với O

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:23

`ZnCO_3` có PTK `65 + 60 = 125 (đvC)`

`Mg(OH)_2` có PTK `24 + 17.2 = 58 (đvC)`

`K_2O` có PTK `39.2 + 16 = 94 (đvC)`

`N_2O` có PTK `14.2 + 16 = 44 (đvC)`

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Tiến Nguyễn
Xem chi tiết
Trân Bảo
Xem chi tiết
Vương Đình Sơn
Xem chi tiết
Channo Meomew
Xem chi tiết
Thanhh Tùngg
Xem chi tiết
Kunz-Trĩ
Xem chi tiết
Garcello
Xem chi tiết
Huynh Thanh Nguyen
Xem chi tiết
Võ Thị Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)