The Stalker

Khi đốt một chất nghĩa là chất ấy phản ứng với O2

Vậy hãy giải thích câu này là sai hoặc đúng: Đốt khí H2 để được nước (H2O)


Các câu hỏi tương tự
Hương Giang
Xem chi tiết
Long Vũ
Xem chi tiết
Dat Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Sáng Lê
Xem chi tiết
ĐMMM
Xem chi tiết
Cy Mon
Xem chi tiết
Đan Linh
Xem chi tiết
Minh 02
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phúc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)