Luyện tập tổng hợp

afterglow

 It was easy for us to get tickets for the concert.    no

=> We.............................................................. tickets for the concert.

The two theories appear to be completely different. common

=> The two theories ……………..……………………..…………..…

  I can’t describe people as well as you can. better

=> You’re............................................................. I am.

làm + giải thích chi tiết có giải thích mới  tick đúng nhé 

mong mọi người giúp đỡ

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
9 tháng 4 lúc 0:09

1 We had no difficulty getting tickets for the concert

have no difficulty in V-ing : không gặp khó khăn làm gì

2 The two theories appear to have got nothing in common.

got nothing in common : không có điểm chung

3 You’re better at describing people than I am.

đây thì dùng cấu trúc better at doing st than

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
8 tháng 4 lúc 23:58

1 We had no difficulty to get tickets for the concert

have no difficulty : không gặp khó khăn

2 The two theories appear to have got nothing in common.

got nothing in common : không có điểm chung

3 You’re better at describing people than I am.

đây thì dùng cấu trúc better at doing st than

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN