Luyện tập tổng hợp

afterglow

   It was easy for us to get tickets for the concert.    no

=> We.............................................................. tickets for the concert.

The two theories appear to be completely different. common

=> The two theories ……………..……………………..…………..…

  I can’t describe people as well as you can. better

=> You’re............................................................. I am.

làm + giải thích chi tiết có giải thích mới  tick đúng nhé 

mong mọi người giúp đỡ

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
8 tháng 4 lúc 23:54

1 We had no difficulty to get tickets for the concert

have no difficulty : không gặp khó khăn

2 The two theories appear to have got nothing in common.

3 You’re better at describing people than I am.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN