Luyện tập tổng hợp

Watermelon

 I was early for the meeting so I went to a bookshop to .................... time.

A.   kill                        B. waste                   C. spend                 D. make

Mọi người giải thích cả ngữ và nghĩa ra cho em  nhé

em xin cảm ơn

 I was early for the meeting so I went to a bookshop to .................... time.

A.   kill                        B. waste                   C. spend                 D. make

kill time : giết thời gian nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN