My Quyen

Hòa tan 80g Bacl2 vào 120g nước.tính nồng độ phần trăm của dung dich Làm rõ giùm mk Thank you 😍

Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 10:26

mdd = 80 + 120 = 200 (g) 

C%BaCl2 = 80 / 200 * 100% = 40%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan 36,5 gam HCl vào nước, thu được 500ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Nguyễn Hoàng Nam

Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm, người ta dựa vào những kết quả sau:

- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa đo được là  19 0 C .

- Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1g.

- Chén nung đựng dung dịch muối bão hà có khối lượng là 69,6g.

- Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khôi lượng là 49,6g.

Hãy cho biết: Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa ở nhiệt độ 19 0 C  ?

Nguyễn Hoàng Nam

Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36g của đường là 204g. Hãy tính nồng đồ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Nguyễn Hoàng Nam

Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dung dịch muối 12%, nhận thấy 5g muối tách khỏi dung dịch bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

Nguyễn Hoàng Nam

Cân lấy 10,6 gam Na 2 CO 3  cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho  Na 2 CO 3  tan hết, ta được dung dịch  Na 2 CO 3 . Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN