Hằng Vu

hòa tan 44g hh X gồm(Mg,Al,Zn) vào 0,3125l dd H2SO4 4M(đặc vừa đủ) thu đc V lít khí H2S và m gam muối
a, giá trị của v
b,giá tị của m

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 16:37

Ta có: \(n_{H_2SO_4}=0,3125.4=1,25\left(mol\right)\)

\(5H_2SO_4+8e\rightarrow4SO_4^{2-}+H_2S+4H_2O\)

1,25______________1______0,25 (mol)

a, VH2S = 0,25.22,4 = 5,6 (l)

b, m muối = mX + mSO42- = 44 + 1.96 = 140 (g)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Quynh Truong
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
biii
Xem chi tiết