QuocAnnh

Hòa tan 11,2gam CaO vào 200ml dd HCl a) Tính nồng độ mol ddHCl đã dùng. b) Để trung hòa lượng axit trên ta cần dùng bao nhiêu gam dd NaOH 0,1M ( D=1,2g/ml ).

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:22
a, Ta có: \(n_{CaO}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)PT: \(CaO+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O\)____0,2_____0,4 (mol)\(\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,4}{0,2}=2\left(M\right)\)b, PT: \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)______0,4______0,4 (mol)\(\Rightarrow V_{ddNaOH}=\dfrac{0,4}{0,1}=4\left(l\right)=4000\left(ml\right)\)\(\Rightarrow m_{ddNaOH}=4000.1,2=4800\left(g\right)\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Ki Ma
Xem chi tiết
Nguyễn Thúy Vy
Xem chi tiết
sever
Xem chi tiết
sever
Xem chi tiết
Gam Nguyen
Xem chi tiết
meomeo
Xem chi tiết
Hồ Bích Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Hoàng
Xem chi tiết
Minh Trí
Xem chi tiết
Lil Shroud
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)