Bài 3. Hai đường thẳng song song

Karik-Linh

ho Hình 16, biết a // b.

a) Chỉ ra góc ở vị trí so le trong, đồng vị với góc \(\widehat{B_2}\)

b) Tính số đo các góc \(\widehat{A_4},\widehat{A_2},\widehat{B_3}\)

c) Tính số đo các góc \(\widehat{B_1},\widehat{A_1}\)


 

 


 

 

Pikachu
22 tháng 11 lúc 17:10
a) góc so le trong với \(\widehat{B_2}\) là : \(\widehat{A_4}\)đồng vị là:\(\widehat{A_2}\)b) vì góc A4 và B2 là 2 góc so le trong => A4=40oA2 đồng vị với A4 => A2=40oB2+B3=180o(kề bù)=>B3=180o- B2=180o-40o=140ob) B1 và B3 là 2 gó đồng vị=> B1=140oA2 + A1=180o(kề bù)=> A1=180o-A2=180o-40o=140o
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)