Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn

Karik-Linh

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Adrien Hoan
22 tháng 11 lúc 17:32

- Số học sinh đạt học lực khá chiếm một nửa tổng số học sinh lớp 7A.

- Số học sinh đạt học lực Đạt và Chưa đạt chiếm tỉ lệ bằng nhau (14%)

- Số học sinh đạt học lực Tốt chiếm hơn 1/5 tổng số học sinh (22%)

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
22 tháng 11 lúc 17:32

Lớp 7A có

14% là chưa đạt

14% là đạt

50% là khá

22% là tốt

Bình luận (0)
Pikachu
22 tháng 11 lúc 17:32

có 22% tỉ lệ các bạn học tốt trong lớp

có 50% tỉ lệ các bạn học khá trong lớp

có 14% tỉ lệ các bạn học đạt yêu cầu trong lớp

có 14% các bạn chưa đạt yêu cầu trong lớp

số bạn học khá chiếm tỉ lệ lớn nhất

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)