Phạm Hoàng Tiến

giúp em với ạ:(((


POP POP
19 tháng 9 lúc 15:23

\(Bài.1:\\ sin\alpha=\dfrac{3}{5}\Rightarrow cos\alpha=\sqrt{1-\left(sin\alpha\right)^2}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}\\ \Rightarrow tan\alpha=\dfrac{sin\alpha}{cos\alpha}=\dfrac{\dfrac{3}{5}}{\dfrac{4}{5}}=\dfrac{3}{4}\\ Bài.2:\\ cos\alpha=\dfrac{1}{4}\Rightarrow sin\alpha=\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}\\ \Rightarrow tan\alpha=\dfrac{sin\alpha}{cos\alpha}=\dfrac{\dfrac{\sqrt{15}}{4}}{\dfrac{1}{4}}=\sqrt{15}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 15:47

Ví dụ 1 : 

Ta có :

\(sinB=0,8\)

mà \(sinB=sin\left(90^o-C\right)=cosC\)

\(\Rightarrow cosC=0,8\)

\(sin^2C+cos^2C=1\)

\(\Leftrightarrow sin^2C=1-cos^2C=1-0,64=0,36\)

\(\Leftrightarrow sinC=0,36\)

\(tanC=\dfrac{sinC}{cosC}=\dfrac{0,36}{0,8}=0,45\)

\(\Rightarrow cotC=\dfrac{1}{tanC}=\dfrac{1}{0,45}=\dfrac{100}{45}=\dfrac{20}{9}\)

Ví dụ 3 :

a) \(tan\alpha=\dfrac{1}{3}\)

\(1+tan^2\alpha=\dfrac{1}{cos^2\alpha}\)

\(\Leftrightarrow cos^2\alpha=\dfrac{1}{1+tan^2\alpha}=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{9}}=\dfrac{9}{10}\)

\(\Leftrightarrow cos\alpha=\dfrac{3}{\sqrt[]{10}}=\dfrac{3\sqrt[]{10}}{10}\)

\(sin\alpha=tan\alpha.cos\alpha=\dfrac{1}{3}.\dfrac{3\sqrt[]{10}}{10}=\dfrac{\sqrt[]{10}}{10}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trí Giải
Xem chi tiết
Dury
Xem chi tiết
Trí Giải
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Thủy
Xem chi tiết
Phong
Xem chi tiết
Nguyễn Phi Long 9.4 - 17
Xem chi tiết
N Nguyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)