Nguyễn Tuấn Đạt

Dùng kính siêu hiển vi đếm hệ keo bạc trong nước. Hệ keo được đựng trong cốc nền đen có tiết diện 5.10-10 m2 , có chiều cao 2,5.10-4 m. Sau khi đếm 100 lần thì thấy số hạt trung bình có trong thể tích đó là 3 hạt. Cho biết bạc có khối lượng riêng ρ = 10,5.103 kg/m3 và nồng độ thể tích keo bạc là 20.10-2 kg/m3 . Xác định kích thước của hạt keo, giả thiết hạt keo có dạng lập phương

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
✰._.✰ ❤teamღVTP
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết