7D. Grammar

Nguyễn Quốc Đạt

Correct the mistake in each of the following sentences.

1 Tom has had his house breaking into twice.

2 Where do you usually have your hair to be cut?

3 The teacher had the exercise rewrite the third time.

4 The movie star made his nose broken during the fighting scene.

1 Tom has had his house breaking into twice.

Lỗi sai: breaking

Cách sửa: breaking => broken

- Cấu trúc have sth + V3/ed.

break – broke – broken (v): vỡ

=> Câu hoàn chỉnh: Tom has had his house broken into twice.

(Tom đã bị đột nhập vào nhà hai lần.)

2 Where do you usually have your hair to be cut?

Lỗi sai: to be cut

Cách sửa: to be cut => cut

- Cấu trúc have sth + V3/ed.

cut – cut – cut (v): cắt

=> Câu hoàn chỉnh: Where do you usually have your hair cut?

(Bạn thường cắt tóc ở đâu?)

3 The teacher had the exercise rewrite the third time.

Lỗi sai: rewrite

Cách sửa: rewrite => rewritten

- Cấu trúc have sth + V3/ed.

rewrite – rewrote – rewritten (v): viết lại

=> Câu hoàn chỉnh: The teacher had the exercise rewritten the third time.

(Giáo viên đã viết lại bài tập lần thứ ba.)

4 The movie star made his nose broken during the fighting scene.

Lỗi sai: made

Cách sửa: made => had

- Cấu trúc have sth + V3/ed.

=> Câu hoàn chỉnh: The movie star had his nose broken during the fighting scene.

(Ngôi sao điện ảnh bị gãy mũi trong cảnh đánh nhau.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết